Άδειες ελλιμενισμού επαγγελματικών σκαφών στην Βλυχάδα

Με την υπ’ αριθμό 4/27-01-2017 (ΑΔΑ: 7Υ0ΕΟΕ2Ε-7ΞΝ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας όρισε την επιτροπή, η οποία θα παραλάβει για έλεγχο τα δικαιολογητικά για την παραχώρηση χώρου πρόσδεσης Επαγγελματικών σκαφών στη Λιμενική Ζώνη Βλυχάδας και καθόρισε ως διάστημα υποβολής αυτών στο Δ.Λ.Τ. Θήρας, από 13 έως 24 Μαρτίου 2017.

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά τους στο καθορισμένο διάστημα. Η αίτηση είναι διαθέσιμη ΕΔΩ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους έναντι του Δ.Λ.Τ. Θήρας για τα προηγούμενα έτη.

Print Friendly, PDF & Email