Διαγωνισμός για πεζοδρόμια και δημοτικό φωτισμό στη Δ.Κ. Καμαρίου

Ο Δήμος Θήρας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “Κατασκευή πεζοδρομίων και δημοτικού φωτισμού στη Δημοτική Κοινότητα Καμαρίου”, με προϋπολογισμό 139.945,00 ευρώ (με ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου, ώρα 10:00. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, στην Α1 τάξη και άνω στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, Η/Μ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ καθώς και εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής προς τον Δήμο Θήρας, η οποία ορίζεται στο ποσό των 2.257,00 ευρώ και έχει ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίνονται από το Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θήρας, τηλ. 2286360167, αρμόδιος υπάλληλος κα Σπύρα Βλάχου. Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη και εδώ.

Print Friendly, PDF & Email