Διαγωνισμοί για συμβάσεις του Δήμου Θήρας με μηχανικούς

Ο Δήμος Θήρας προκηρύσσει Δημόσιους ανοικτούς συνοπτικούς διαγωνισμούς με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την υλοποίηση των παρακάτω υπηρεσιών:

– Παροχή υπηρεσιών Αρχιτέκτονα Μηχανικού για την υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγρ/μού & Πολεοδομικών Εφαρμογών Δήμου Θήρας.
Υποβολή προσφορών μέχρι την Τρίτη 30/5, ώρα 10:00

– Παροχή υπηρεσιών Πολιτικού Μηχανικού για την υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγρ/μού & Πολεοδομικών Εφαρμογών Δήμου Θήρας
Υποβολή προσφορών μέχρι την Πέμπτη 25/5, ώρα 10:00

– Παροχή υπηρεσιών Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης για την υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγρ/μού & Πολεοδομικών Εφαρμογών Δήμου Θήρας
Υποβολή προσφορών μέχρι την Τρίτη 23/5, ώρα 10:00

– Παροχή υπηρεσιών Μηχανολόγου Μηχανικού για την υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγρ/μού & Πολεοδομικών Εφαρμογών Δήμου Θήρας
Υποβολή προσφορών μέχρι την Τρίτη 16/5, ώρα 10:00

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός για κάθε υπηρεσία/συνεργάτη ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον εκάστοτε διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, εντός των προθεσμιών που αναφέρονται παραπάνω. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά τις παραπάνω ημερομηνίες λογίζονται ως εκπρόθεσμες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν το φάκελο προσφοράς τους, ιδιοχείρως με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού ή αποστέλλοντας τον ταχυδρομικά στο Πρωτοκόλλου του Δήμου Θήρας.

Οι προσφορές θα ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Η παροχή υπηρεσίας χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και θα διαρκέσει 12 μήνες.

Ο εκάστοτε διαγωνισμός θα διενεργηθεί αμέσως μετά την λήξη υποβολής προσφορών, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θήρας από τριμελή Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τις επιμέρους διακηρύξεις δίνονται από το Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Θήρας, στο τηλ. 2286360167 (κα Σπυριδούλα Βλάχου), καθώς και στο www.thira.gov.gr

Print Friendly, PDF & Email