Δήμος Θήρας: Διαγωνισμοί για υλικά οδοφωτισμού και για εορταστικό διάκοσμο

Ο Δήμαρχος Θήρας έχει διακηρύξει συνοπτικούς διαγωνισμούς για τα παρακάτω:

  • “Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων- λαμπτήρων οδοφωτισμού” με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά ομάδα, Ομάδα Α: Επιστήλια φωτιστικά σώματα, Ομάδα Β: Επιστήλια φωτιστικά σώματα LED COB, Ομάδα Γ: Λαμπτήρες Οδοφωτισμού και Ομάδα Δ: Προβολείς LED για κοινόχρηστους χώρους (CPV: 31531000-7, 34993000-4).
    Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 74.325,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2017 του Δήμου Θήρας στον Κ.Α.Ε. 20.6662.010.
  • “Προμήθεια και τοποθέτηση ειδών εορταστικού διακόσμου σε κοινόχρηστους χώρους των Δημοτικών και Τοπικών Διαμερισμάτων του Δήμου Θήρας” με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής (CPV: 39298900-6).
    Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 74.365,28 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2017 του Δήμου Θήρας στον Κ.Α.Ε. 10.6691.

Η χρηματοδότηση και των δύο θα γίνει από ίδιους πόρους του Δήμου Θήρας και δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

Οι δύο διαγωνισμοί θα διεξαχθούν στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, στα Φηρά, τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου με ώρα παραλαβής προσφορών 09:00 έως 09:30, ενώπιον των αρμοδίων γνωμοδοτικών οργάνων (επιτροπή διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων).

Περισσότερες πληροφορίες στο www.thira.gov.gr (ενότητα Προκηρύξεις) και στο τηλέφωνο του Γραφείου Προμηθειών 2286360187 (κ. Ευάγγελος Βαμβακούσης).

Print Friendly, PDF & Email