Σαντορίνη: Διαγωνισμός για αποκατάσταση ασφαλτόστρωσης στο οδικό δίκτυο

Ο Δήμος Θήρας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ“, με προϋπολογισμό 177.419,35 € (πλέον ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 11 Μαΐου 2017, ώρα 10:00, στα γραφεία των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Θήρας. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής προς τον Δήμο Θήρας, η οποία ορίζεται στο ποσό των 3.550,00€ και έχει ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη δίνονται από το Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θήρας, στο τηλ. 2286360167, κα Σπύρα Βλάχου.

Print Friendly, PDF & Email