Δήμος Θήρας: Διαγωνισμός για κτηνιατρικές υπηρεσίες σε αδέσποτα ζώα

Ο Δήμαρχος Θήρας διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για τις “Κτηνιατρικές υπηρεσίες που αφορούν στειρώσεις, θεραπείες και αποπαρασιτώσεις αδέσποτων σκύλων σύμφωνα με το Ν.4325/2014 και υπηρεσίες αντιμετώπισης προβλημάτων υγείας ιπποειδών τρίτης ηλικίας για το έτος 2018” με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 34.100€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2018 του Δήμου Θήρας στον Κ.Α.Ε. 35.6279.009. Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου Θήρας.

Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής το ύψος της οποίας ορίζεται σε 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, ήτοι πεντακόσια πενήντα ευρώ (550,00€).

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γραφείο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Θήρας, την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018 και ώρα παραλαβής προσφορών 09:00 π.μ με ώρα λήξης 09:30 π.μ, ενώπιον των αρμοδίων γνωμοδοτικών οργάνων (επιτροπή διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Πρασίνου και στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, στα τηλέφωνα 2286025847 και 2286360191/187 (αρμόδιοι υπάλληλοι Ευαγγελία Κωνσταντοπούλου και Ζαμπέλα Φύτρου). Περισσότερες πληροφορίες και εδώ.

Print Friendly, PDF & Email