Δήμος Θήρας: Διαγωνισμός για προμήθεια πινακίδων ΚΟΚ και εξοπλισμού οδικής ασφάλειας

Ο Δήμος Θήρας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια πινακίδων Κ.Ο.Κ. – εξοπλισμού οδικής ασφάλειας – συστημάτων ελεγχόμενης στάθμευσης & χρωμάτων διαγράμμισης για τις ανάγκες του Δήμου Θήρας έτους 2018 με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά ομάδα, (Ομάδα 1:  Ρυθμιστικές πινακίδες – Πληροφοριακές Πινακίδες –Πρόσθετες Πινακίδες, Ομάδα 2:  Εξοπλισμός οδικής ασφάλειας, Ομάδα 3:  Υλικά Οριοθέτησης και Ελέγχου Χώρων Στάθμευσης, Ομάδα 4: Σύστημα ελέγχου χώρων στάθμευσης – πεζόδρομων, Ομάδα 5: Χρώματα διαγράμμισης) εφόσον πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει η μελέτη.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 23.615,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2018 του Δήμου. Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου Θήρας.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, Φηρά Θήρας, Τ.Κ. 84700 τηλ: 2286360191/187, την Παρασκευή 04 Μαΐου 2018 και ώρα παραλαβής προσφορών 09:00 π.μ. με ώρα λήξης 09:30 π.μ, ενώπιον των αρμοδίων γνωμοδοτικών οργάνων (επιτροπή διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, στα τηλέφωνα 2286360191/187, αρμόδιοι υπάλληλοι Ζαμπέλα Φύτρου και Ευάγγελος Βαμβακούσης) καθώς και στη διαδικτυακή σελίδα του Δήμου Θήρας.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here