Σαντορίνη: Διαγωνισμός για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών σε Καμάρι – Εμπορείο

Ο Δήμαρχος Θήρας διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για τη “Ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών Δ.Κ. Επισκοπής Γωνιάς και Εμπορείου Θήρας έτους 2018” με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 74.400 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2018 του Δήμου Θήρας στον Κ.Α.Ε. 15.6162.002. Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου Θήρας.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γραφείο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Θήρας, Φηρά Θήρας, Τ.Κ. 84700 τηλ: 2286025847, την Πέμπτη 10 Μαΐου 2018 και ώρα παραλαβής προσφορών 10:30 π.μ με ώρα λήξης 11:00 π.μ, ενώπιον των αρμοδίων γνωμοδοτικών οργάνων (επιτροπή διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, στο τηλέφωνο 2286360191 (αρμόδιος υπάλληλος Ευάγγελος Βαμβακούσης), στη ΓΕΩΘΗΡΑ ΜΑΕ στο τηλέφωνο 2286023021 για τεχνικά θέματα. Η διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού, η τεχνική έκθεση και το έντυπο οικονομικής προσφοράς είναι επίσης διαθέσιμα εδώ.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here