Δήμος Θήρας: Διαγωνισμός για την αντιδιαβρωτική προστασία πρανών στην Οία

Ο Δήμος Θήρας προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης του έργου “Αντιδιαβρωτική προστασία πρανών στις ζώνες 1,2,4,6,7 & 8 στη θέση Γουλάς του οικισμού Οίας Δήμου Θήρας“, με προϋπολογισμό 119.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) .

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, μέχρι την Πέμπτη 21 Ιουνίου, ώρα 10:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018, ώρα 10:00.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 30.7336.180 του προϋπολογισμού του έτους 2018 του Δήμου Θήρας.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα στη σελίδα “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (A/A 73771), καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θήρας. Γενικές πληροφορίες δίνονται από την κ. Σπύρα Βλάχου, τηλ.: 2286360167/68, Fax: 2286022814, e-mail: ty@thira.gov.gr

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here