Σαντορίνη: Διαγωνισμός για την ασφαλτόστρωση δημοτικού δικτύου

Ο Δήμαρχος Θήρας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για “Ασφαλτόστρωση δημοτικού δικτύου” με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής (CPV: 45233223-8, Κωδικός NUTS EL422). Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 300.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15/12/2017 και ώρα 10:00

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Η 4η εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών και ώρα 10:00, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, που ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ (4.838,00€).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Θήρας, Φηρά Θήρας, Τ.Κ. 84700 και στο τηλέφωνο 2286360167, αρμόδια υπάλληλος Σπύρα Βλάχου. Τα έγγραφα του Διαγωνισμού είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θήρας εδώ.

Print Friendly, PDF & Email