ΑΕΜΥ: Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κυλικείου στο Νοσοκομείο Θήρας

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτές προσφορές σχετικά με την Εκμίσθωση του Κυλικείου του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν. 715/1979 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ: Δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) ανά μήνα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Νομικά ή Φυσικά πρόσωπα που καλύπτουν τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στη διακήρυξη

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, θέση Καρτεράδος Φηρά, Θήρα, τκ 84700.

ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ένα (1) έτος από την υπογραφή της, με δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) επιπλέον έτος.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Η υψηλότερη προσφορά

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 2.000,00 ευρώ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 06 Απριλίου 2017 ημέρα Πέμπτη, ώρα 11:00 π.μ.

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Σαράντα πέντε (45) ημέρες κατ’ ελάχιστο.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ: 10.03.2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 10.03.2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 06 Απριλίου 2017 ημέρα Πέμπτη, ώρα 11:00 π.μ.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι διαθέσιμο στο www.aemy.gr

Print Friendly, PDF & Email