Διεθνής διαγωνισμός για την καθαριότητα στις λιμενικές ζώνες της Σαντορίνης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας “Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων λιμενικών ζωνών του Δήμου Θήρας” για χρονικό διάστημα τριών ετών από την υπογραφή της σύμβασης (2017- 2020), συνολικού πρϋπολογισμού 810.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 70.6279.002 του προϋπολογισμού έτους 2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας και τον αντίστοιχο ΚΑΕ των προϋπολογισμών των ετών 2018, 2019 και 2020 αφού συμπεριληφθούν οι αντίστοιχες προβλέψεις στους υπό κατάρτιση προϋπολογισμούς.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του  Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 01/05/2017
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 31/05/2017 και ώρα: 17:00.
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 07/06/2017 και ώρα 12.00, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης και ορίζεται στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων εξηντατεσσάρων ερυρώ και πενήντα δύο Ευρώ – 13.064,52 €, και υλοποιείται με εγγυητική επιστολή τραπέζης ή με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι διαθέσιμο εδώ.

Πληροφορίες για τον εν λόγω διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας (τηλ. 2286028362, fax 2286025878, αρμόδιοι υπάλληλοι κ.κ. Αντώνης Αργυρός και Κωνσταντίνος Τσανάκας, email: dltthiras@gmail.com).

 

Print Friendly, PDF & Email