Δημοπρατείται στις 25/4 το έργο για τη βιοκλιματική ανάπλαση του Κοντοχωρίου

Ο Δήμος Θήρας έχει προκηρύξει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “Βιοκλιματική Ανάπλαση Κοντοχωρίου” με προϋπολογισμό 1.087.037,32 ευρώ (με ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 25 Απριλίου 2017, ώρα 10:00, στα γραφεία των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Θήρας στα Φηρά. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής προς τον Δήμο Θήρας, η οποία ορίζεται στο ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (17.550,00 €) και έχει ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη δίδονται στο τηλ. 2286360167, fax 2286022814, αρμόδιος υπάλληλος κα Βλάχου Σπυριδούλα, στο Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θήρας, ΦΗΡΑ ΤΚ 84700.

Print Friendly, PDF & Email