Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος για τον εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών των επιχειρήσεων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ_Α62_17 ο νόμος 4469/2017 “Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις.”

Ο συγκεκριμένος νόμος περιέχει σημαντικές διατάξεις για τη συνολική και μακροπρόθεσμη ρύθμιση των χρεών των ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες, εξαιτίας της οξύτατης και χρονικά μακράς οικονομικής κρίσης, αδυνατούν να εξυπηρετήσουν όλες τις συσσωρευθείσες οφειλές τους προς τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα.

Οι βασικές ρυθμίσεις του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού είναι οι εξής:

– υποβολή αίτησης μπορούν να καταθέσουν όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους με οφειλές που έχουν δημιουργηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 και ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ. Δυνατότητα ένταξης, έχουν και οι επιχειρήσεις που έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους και επιθυμούν να επαναδραστηριοποιηθούν, σύμφωνα με νομοτεχνική βελτίωση του κ. Παπαδημητρίου.

– απαγόρευση συμμετοχής στη διαδικασία όσων έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για οικονομικά εγκλήματα, καθώς και η δυνατότητα κάθε πιστωτή να ζητήσει οποιοδήποτε στοιχείο ή έγγραφο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων

– πρόσβαση του οφειλέτη στη διαδικασία διαπραγμάτευσης και αξιοποίηση του µητρώου των διαµεσολαβητών ώστε να προωθηθεί ο θεσμός της διαµεσολάβησης που τηρείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με την προσδοκία ν΄αποφευχθεί από τη μεριά των πολιτών η προσφυγή στα δικαστήρια και οι διαφορές να επιλυθούν εξωδικαστικά

– στόχευση στη βιωσιµότητα με την ανάδειξη του ρόλου του εµπειρογνώµονα, που παρέχει χρηματοικονομικές συμβουλές και µπορεί να συνδράµει τόσο τον οφειλέτη στη διαµόρφωση ενός αποτελεσµατικού σχεδίου αναδιάρθρωσης, όσο και τους πιστωτές στην αποδοχή ή µη των προτάσεων ρύθµισης

– ευελιξία του Δηµοσίου ως πιστωτή που αφορά µέχρι και τη διαγραφή µέρους των απαιτήσεών του, σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο για την επιβίωση της επιχείρησης

-αξιοποίηση της τεχνολογίας με την ηλεκτρονική πλατφόρµα που θα σχεδιαστεί στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραµµατείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους καθώς όλη η διαδικασία θα διεξάγεται αποκλειστικά µε ηλεκτρονικά µέσα.

Πηγή: Taxheaven

 

Print Friendly, PDF & Email