Επιδοτήσεις για διάλυση αλιευτικών σκαφών

Από τις Υπηρεσίες Αλιείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη πράξεων στο Μέτρο 6.1.10 “Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων” και αφορούν στη δράση “Διάλυση αλιευτικού σκάφους” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020.

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 6.1.10 “Οριστική Παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων” είναι φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα που είναι νόμιμοι ιδιοκτήτες, για τουλάχιστον ένα έτος, επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του επαγγελματία αλιέα, όπως καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία ή νόμιμοι κληρονόμοι αυτών.

Τα σκάφη για τα οποία θα χορηγηθεί οικονομική ενίσχυση πρέπει να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 της Πρόσκλησης.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης ηλεκτρονικά από τις 9/11/2017 και ώρα 10:00 μέχρι τις 4/12/2017 και ώρα 15:00 μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής, στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ aposyrsi.alieia.gr και μετά την οριστικοποίησή της παράγεται αποδεικτικό που θα πρέπει να υπογράφουν όλοι οι ιδιοκτήτες του επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους, όπως αυτοί αναφέρονται στην επαγγελματική άδεια του σκάφους, θα συντάσσεται εις διπλούν φάκελος με τα δικαιολογητικά αντίγραφα και θα αποστέλλεται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας του ΥΠΑΑΤ, Μιχαλακοπούλου 103, 11527 Αθήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας του ΥΠΑΑΤ (τηλ. 2131501184, 2131501160, 2131501186, 2131501181), στη Διεύθυνση Αλιείας Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (τηλ. 2241364881, 2241364882, 2241364884), στη Διεύθυνση Αλιείας Κυκλάδων (τηλ. 2281098829), στο Τμήμα Αλιείας Καλύμνου (τηλ. 2243059419) και στο Τμήμα Αλιείας Νάξου (2285361455).

Print Friendly, PDF & Email