Νέα προθεσμία για υποβολή αιτήσεων σε Μέτρα Αλιείας του ΕΠΑΛΘ 2014-2020

Από τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑΛΘ η 2η Τροποποίηση των Προσκλήσεων για την υποβολή αιτήσεων στα Μέτρα του Εκσυγχρονισμού αλιευτικών σκαφών και προστιθέμενης αξίας επί των αλιευτικών προϊόντων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020.

Η 2η τροποποίηση των προσκλήσεων αφορά μόνο ως προς το χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα κάτωθι μέτρα:

Α. Μέτρα 3.1.8 – “Υγεία και Ασφάλεια” και 4.1.20 – “Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους”
Β. Μέτρο 3.1.22 – “Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων”

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στα ανωτέρω μέτρα ορίζεται η 23/3/2018 και ώρα 14:00.


Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης, που λειτουργεί στον ιστότοπο www.ependyseis.gr, όπου μπορεί να αναζητηθεί σε ηλεκτρονική μορφή και το εγχειρίδιο οδηγιών συμπλήρωσης της αίτησης χρηματοδότησης.

Επιπλέν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την υποβολή της αίτησης στο ΠΣΚΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν να καταθέσουν στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 (ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ) πλήρη φάκελο τόσο σε έντυπη, όσο και σε ψηφιακή μορφή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας του ΥΠ.Α.Α.Τ. (τηλ. 2131501184, 2131501160, 2131501186, 2131501181), στη Διεύθυνση Αλιείας Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (τηλ. 2241364881, 2241364882, 2241364884), στη Διεύθυνση Αλιείας Κυκλάδων (τηλ. 2281098829), στο Τνήμα Αλιείας Καλύμνου (τηλ. 2243059419) και στο Τμήμα Αλιείας Νάξου (τηλ. 2285361455).

Print Friendly, PDF & Email