Νέα προθεσμία για υποβολή αιτήσεων σε Μέτρα Αλιείας του ΕΠΑΛΘ 2014-2020

Από τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνεται ότι εκδοθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας η 1η Τροποποίηση των Προσκλήσεων για την υποβολή αιτήσεων στα Μέτρα της Υδατοκαλλιέργειας, της Μεταποίησης και του Εκσυγχρονισμού αλιευτικών σκαφών και προστιθέμενης αξίας επί των αλιευτικών προϊόντων, στο πλαίσιο του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.

Η 1η τροποποίηση των προσκλήσεων αφορά μόνο το χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα παρακάτω Μέτρα:

Α. Μέτρα 3.2.2 και 4.2.4 “Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλιέργεια”
Β. Μέτρο 3.4.4. “Μεταποίηση προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας”
Γ. Μέτρο 3.1.22. “Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων”
Δ. Μέτρα 3.1.8. “Υγεία και Ασφάλεια” και 4.1.20. “Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους”.

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στα παραπάνω μέτρα ορίζεται η 28/2/2018 και ώρα 14:00.


Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδοτησης, που λειτουργεί στον ιστότοπο www.ependyseis.gr, όπου μπορεί να αναζητηθεί σε ηλεκτρονική μορφή και το εγχειρίδιο οδηγιών συμπλήρωσης της αίτησης χρηματοδότησης.

Επιπλέον εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης στο ΠΣΚΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν να καταθέσουν στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 (ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ), πλήρη φάκελο τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας του ΥΠ.Α.Α.Τ. (τηλ. 2131501184, 2131501160, 2131501186, 2131501181), στη Διεύθυνση Αλιείας Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (τηλ. 2241364881, 2241364882, 2241364884), στη Διεύθυνση Αλιείας Κυκλάδων (τηλ. 2281098829), στο Τμήμα Αλιείας Καλύμνου (τηλ. 2243059419) και στο Τμήμα Αλιείας Νάξου (τηλ. 2285361455).

Print Friendly, PDF & Email