Υπουργείο Εσωτερικών: Οδηγίες για λύση γάμου με συμβολαιογραφική πράξη

Εγκύκλιο με οδηγίες για λύση του γάμου με συμβολαιογραφική πράξη εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με αυτήν, από τις 22 Δεκεμβρίου 2017, ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4509/2017 και τις σχετικές διατάξεις που αφορούν στην λύση του γάμου, ρυθμίζονται οι όροι και η διαδικασία δήλωσης της λύσης αυτού στα Ληξιαρχεία, τίθεται δηλαδή σε ισχύ η σύναψη διαζυγίου χωρίς τη συμμετοχή δικηγόρου.

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος:

 • Η λύση του γάμου απαγγέλλεται είτε με αμετάκλητη δικαστική απόφαση είτε με έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων.
 • Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων για τη λύση του γάμου αποτυπώνεται σε συμβολαιογραφική πράξη.
 • Η λύση του γάμου με την έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων επέρχεται με την κατάθεση αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο όπου έχει καταχωρηθεί η σύσταση του γάμου. Δηλαδή ως ημερομηνία λύσης γάμου είναι η ημερομηνία δήλωσης και κατάθεσης στο ληξιαρχείο αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης.
  Παράδειγμα: Εάν η βεβαίωση λύσης του γάμου που αναγράφεται στην συμβολαιογραφική πράξη είναι 2 Φεβρουαρίου 2018 και η κατάθεση της συμβολαιογραφική πράξης στο ληξιαρχείο γίνεται στις 18 Φεβρουαρίου 2018, τότε ο γάμος λύνεται την 18η Φεβρουαρίου 2018.
 • Η κατάθεση αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης περί λύσης γάμου γίνεται μόνον στο ληξιαρχείο όπου έχει καταχωρηθεί η σύσταση του γάμου, σε αντίθεση με όσα ισχύουν για την καταχώριση λύσης γάμου με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.
 • Στις περιπτώσεις λύσης γάμου με συμβολαιογραφικό έγγραφο δεν τίθεται θέμα αμετακλήτου, δεδομένου ότι το “αμετάκλητο” είναι δικονομική έννοια και συνεπώς αφορά μόνον τη λύση γάμου με δικαστική απόφαση.
 • Στην περίπτωση λύσης γάμου, ο οποίος έχει τελεστεί με ιερολογία της ανατολικής ορθοδόξου εκκλησίας είναι υποχρεωτική η πνευματική λύση αυτού, προκειμένου να δηλωθεί στο αρμόδιο ληξιαρχείο.

Δικαιολογητικά – υπόχρεοι δήλωσης

 • Για τη λύση του γάμου απαιτείται η προσκόμιση της συμβολαιογραφικής πράξης λύσης του γάμου.
 • Σε περίπτωση που ο γάμος έχει τελεστεί με ιερολογία της ανατολικής ορθοδόξου εκκλησίας απαιτείται η προσκόμιση:
  α. της συμβολαιογραφικής πράξης λύσης του γάμου και
  β. της πνευματικής λύσης αυτού από την Ιερά Μητρόπολη, στην οποία ανήκει ο Ιερός Ναός όπου τελέστηκε ο γάμος, και στην οποία εμπεριέχεται η παραγγελία αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών για την λύση αυτού.
 • Υπόχρεος για τη δήλωση λύσης του γάμου είναι: οι σύζυγοι ή ένας από αυτούς ή τρίτος δυνάμει ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.
 • Για τη λύση του γάμου με συμβολαιογραφικό έγγραφο δεν υφίσταται εκπρόθεσμο δήλωσης λύσης του γάμου, δεδομένου ότι η έναρξη ισχύος της λύσης του γάμου άρχεται από την ημερομηνία δήλωσης και κατάθεσής του στο ληξιαρχείο.
Print Friendly, PDF & Email