Πιο καθαρές από ποτέ οι περιοχές κολύμβησης στην Ευρώπη – Στις πρώτες θέσεις η Ελλάδα

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, πάνω από το 85% των περιοχών κολύμβησης που αποτέλεσαν αντικείμενο παρακολούθησης σε ολόκληρη την Ευρώπη το 2016 πληρούν τα αυστηρότερα πρότυπα “εξαιρετικής ποιότητας”, γεγονός που σημαίνει ότι ήταν, ως επί το πλείστον, απαλλαγμένες από ρύπους επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 97%! Οι περιοχές κολύμβησης που πληρούσαν τις ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας όπως ορίζουν οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεπέρασαν το 96%.

Η έκθεση επιβεβαιώνει τη θετική τάση των τελευταίων 40 ετών για ολοένα και καθαρότερα ύδατα σε παραλίες και περιοχές κολύμβησης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης συλλέχθηκαν αναλύσεις δειγμάτων υδάτων από περισσότερες από 21.000 παράκτιες και εσωτερικές περιοχές κολύμβησης. Έτσι προκύπτει μια καλή ένδειξη των περιοχών που αναμένεται να έχουν την υψηλότερη ποιότητα υδάτων κολύμβησης φέτος το καλοκαίρι. Τα δείγματα των υδάτων κολύμβησης που συλλέγονται παρακολουθούνται για περιττωματική μόλυνση από λύματα και κτηνοτροφικά απόβλητα.

Ακολουθώντας την τάση των τελευταίων ετών, η συντριπτική πλειονότητα των περιοχών κολύμβησης στην Ευρώπη μπορούν να υπερηφανεύονται για την καλή ποιότητα των υδάτων τους. Το 2016, το 96,3% των περιοχών πληρούσαν τις ελάχιστες απαιτήσεις “επαρκούς ποιότητας” όπως ορίζονται στην οδηγία της ΕΕ περί υδάτων κολύμβησης. Το ποσοστό αυτό είναι ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με το 96,1% που καταγράφηκε το 2015. Πάνω από το 85% (85,5) των περιοχών κολύμβησης πληρούσαν τα αυστηρότερα πρότυπα “εξαιρετικής ποιότητας” των υδάτων που ορίζονται στην οδηγία, έναντι ποσοστού 84,4 % το 2015.


Η έκθεση αφορά τοποθεσίες κολύμβησης σε ολόκληρη την ΕΕ, στην Αλβανία και στην Ελβετία. Τα ύδατα κολύμβησης στην Ευρώπη είναι πολύ καθαρότερα απ’ ό,τι πριν από σαράντα χρόνια, όταν μεγάλες ποσότητες ανεπεξέργαστων ή μερικώς επεξεργασμένων αστικών και βιομηχανικών λυμάτων εξακολουθούσαν να απορρίπτονται στο νερό.

Άλλα σημαντικά ευρήματα:

  • Όλες οι δηλωθείσες περιοχές κολύμβησης στην Αυστρία, την Ελλάδα, την Εσθονία, την Κροατία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, τη Ρουμανία και τη Σλοβενία έλαβαν αξιολόγηση τουλάχιστον “επαρκούς ποιότητας” για το 2016.
  • Σε πέντε χώρες, ποσοστό τουλάχιστον 95% των υδάτων κολύμβησης αξιολογήθηκαν ως “εξαιρετικής ποιότητας”: στο Λουξεμβούργο (και οι 11 δηλωθείσες περιοχές κολύμβησης), στην Κύπρο (99% του συνόλου), στη Μάλτα (99% του συνόλου), στην Ελλάδα (97% του συνόλου) και στην Αυστρία (95% του συνόλου).
  • “Ανεπαρκής” αξιολογήθηκε το 2016 η ποιότητα των υδάτων στο 1,5% (1,4% για τις χώρες της ΕΕ) των περιοχών κολύμβησης. Μεταξύ των κολυμβητικών περιόδων του 2015 και του 2016, ο απόλυτος αριθμός των υδάτων κολύμβησης που χαρακτηρίστηκαν “ανεπαρκούς ποιότητας” μειώθηκε, από 383 σε 318 (από 349 σε 302 για τις χώρες της ΕΕ).
  • Ο υψηλότερος αριθμός περιοχών κολύμβησης με ύδατα “ανεπαρκούς ποιότητας” καταγράφηκε στην Ιταλία (100 περιοχές κολύμβησης ή ποσοστό 1,8 %), στη Γαλλία (82 περιοχές κολύμβησης ή 2,4 %) και στην Ισπανία (39 περιοχές ή 1,8 %).


Ιστορικό

Η περιττωματική μόλυνση των υδάτων εξακολουθεί να θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία, ιδίως όταν διαπιστώνεται σε περιοχές κολύμβησης. Η κολύμβηση σε μολυσμένες παραλίες ή λίμνες μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση ασθενειών. Οι κύριες πηγές της ρύπανσης είναι η αποχέτευση και η αποστράγγιση υδάτων από γεωργικές εκμεταλλεύσεις και γεωργικές εκτάσεις. Η ρύπανση αυτή αυξάνεται κατά τη διάρκεια ισχυρών βροχοπτώσεων και πλημμυρών λόγω της υπερχείλισης λυμάτων και της απορροής μολυσμένων υδάτων αποστράγγισης σε ποταμούς και θάλασσες.

Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και η Αλβανία και η Ελβετία, παρακολουθούν τις περιοχές κολύμβησής τους σύμφωνα με τις διατάξεις της αναθεωρημένης οδηγίας της ΕΕ περί υδάτων κολύμβησης. Η νομοθεσία προσδιορίζει εάν η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης μπορεί να χαρακτηριστεί “εξαιρετική”, “καλή”, “επαρκής” ή “ανεπαρκής”, ανάλογα με τα επίπεδα των βακτηρίων κοπράνων που ανιχνεύονται. Όταν τα ύδατα χαρακτηρίζονται “ανεπαρκούς ποιότητας”, τα κράτη μέλη οφείλουν να λάβουν ορισμένα μέτρα, για παράδειγμα να απαγορεύουν την κολύμβηση ή να αναρτούν ανακοίνωση που συνιστά την αποφυγή της, να ενημερώνουν το κοινό και να λαμβάνουν κατάλληλα επανορθωτικά μέτρα.

Print Friendly, PDF & Email