Ποιοτικοί έλεγχοι και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στο Γ.Ν. Θήρας

Ολοκληρωμένα Προγράμματα Εξωτερικού και Εσωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου έχουν τεθεί σε εφαρμογή στο Τμήμα Αιμοδοσίας του Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας της Διοίκησης του ΓΝΘ για την τήρηση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας και για παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου.

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν έλεγχο προ αναλυτικής, αναλυτικής και μετα αναλυτικής φάσης των ανοσοαιματολογικών εξετάσεων που πραγματοποιούνται στο Νοσοκομείο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 15189 ΕΣΥΔ. Οι υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου ποιότητας καθώς και τα προγράμματα εξωτερικής αξιολόγησης ποιότητας διενεργούνται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Άρθρο 10 Ν.3402/05 “Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας και λοιπές διατάξεις”.

Ο Οργανισμός που πραγματοποιεί την εξωτερική αξιολόγηση ποιότητας είναι παγκόσμια αναγνωρισμένος, μη κερδοσκοπικός, πιστοποιημένος με ISO 9001: 2008 και διαπιστευμένος ως προς την διενέργεια σχημάτων εξωτερικής αξιολόγησης ποιότητας με τις απαιτήσεις του πρότυπου: EN ISO/IEC 17043:2010. Ο δε κατασκευαστής των υλικών του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου ποιότητας είναι ανεξάρτητος από τον κατασκευαστή αντιδραστηρίων και μηχανημάτων, συμμορφούμενος με την Εγκύκλιο 919 του Υπουργείου Υγείας και τις οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρώπης, ώστε να εξασφαλίζεται η αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων.

Print Friendly, PDF & Email