Λιμενικό Ταμείο Θήρας: Προμήθεια καμερών ασφαλείας για το αλιευτικό καταφύγιο Βλυχάδας

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας πρόκειται να προχωρήσει στην προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος δύο καμερών ασφαλείας στο αλιευτικό καταφύγιο Βλυχάδας. Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 7.500 € (επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δ.Λ.Τ. Θήρας, οικονομικού έτους 2018.

Οι τεχνικές προδιαγραφές φαίνονται στο παράρτημα Α που ακολουθεί.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σφραγισμένες οικονομικές προσφορές έως την Πέμπτη 3/5/2018 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας. Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:

Α) Οικονομική προσφορά
Β) Τεχνικές προδιαγραφές όλων των απαιτούμενων προμηθευόμενων ειδών (κάμερες, καταγραφικά, καλωδιώσεις, τροφοδοτικά κλπ)

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής (συνολική τιμή υλικών + εγκατάσταση + διασφάλιση καλής λειτουργίας). Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μιας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων που μειοδότησαν.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση είναι από ίδιους πόρους. Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά ανάλογα με την περαίωση.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 2286028362.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΑΜΕΡΕΣ
Λειτουργία ημέρας/νύχτας
Ανάλυση οθόνης τουλάχιστον 1920 Χ 1080
Ελάχιστος φωτισμός ημέρας περίπου 0,005 LUX
Οριζόντια περιστροφή 360ο
Κάθετη περιστροφή 180ο
Αισθητήρας τουλάχιστον 2Megapixel

ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ
Αδιάλειπτη λειτουργία 24 ώρες το εικοσιτετράωρο
Δεκαέξι (16) κανάλια εισόδου video
Να μπορεί να συνδεθούν κάμερες αναλογικές, ψηφιακές, HD, καθώς και κάμερες IP
Να διαθέτει γραμμές εξόδου alarm out
Να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης ζωντανής προβολής, καταγραφής, αναπαραγωγής και απομακρυσμένης πρόσβασης
Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου μέσω προγράμματος πελάτη απο Web Browser, ή Smart Phone
Να έχει την κατάλληλη θύρα για σύνδεση με εξωτερικό πληκτρολόγιο χειρισμού καμερών, ρομποτικών καμερών speed dome

ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
Αποθηκευτικός χώρος  ≥4ΤΒ

Θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα τροφοδοτικά ρεύματος, καλωδιώσεις και UPS για αδιάλειπτη 24ωρη λειτουργία.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here