Πρόσληψη Μηχανολόγου Μηχανικού στον Δήμο Θήρας

Ο Δήμαρχος Θήρας γνωστοποιεί ότι προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ενός Ειδικού ή Επιστημονικού Συνεργάτη ΠΕ/ΤΕ Μηχανολόγου Μηχανικού, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 213 του Ν. 4555/18.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες και να υποβάλλουν αιτήσεις στο Γραφείο Δημάρχου Θήρας (τηλ. 226360101/110/183) από Πέμπτη 18/10/2018 έως και Δευτέρα 29/10/2018 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Επιπλέον οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

 1. Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 12 Ν.3584/2007).
 2. Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος, άρθρο 13 του Ν. 3584/2007).
 3. Να είναι υγιείς (άρθρο 14 του Ν.3584/2007).
 4. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του Ν. 3584/2007).
 5. Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 16 του Ν. 3584/2007).
 6. Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν. 3584/2007).

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν με την αίτησή τους:

 1. Βιογραφικό σημείωμα.
 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας.
 3. Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού της ημεδαπής ή ισότιµο πτυχίο ή δίπλωµα της αλλοδαπής.
 4. Αποδεικτικά Επαγγελματικής εμπειρίας (τουλάχιστον διετίας) σε θέματα μηχανολογικής μελέτης, επίβλεψης και κατασκευής εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι σε περίπτωση επιλογής τους, θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ.3.του άρθρου 163 του Ν.3584/07 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού (σύμφωνα με τα άρθρα 11-17) του ανωτέρω νόμου.

Δείτε εδώ την προκήρυξη της θέσης όπως δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here