Συμπλήρωση των κριτηρίων για προσληψεις αορίστου χρόνου στο ΓΝ Θήρας

Δύο σημαντικά στοιχεία προστέθηκαν στον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης & Λειτουργίας της ΑΕΜΥ όσον αφορά στα κριτήρια με τα οποία θα γίνει η στελέχωση οργανικών θέσεων του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

1) Για το προσωπικό εκπαιδευτικών βαθμίδων ΠΕ (πλην των ιατρικών ειδικοτήτων), ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, θα συνεκτιμάται ως προσόν πρόσληψης η κατοχή αποδεδειγμένα τουλάχιστον ενός έτους προϋπηρεσία σε δευτεροβάθμιο ή τριτοβάθμιο νοσηλευτικό ίδρυμα.

2) Για το προσωπικό των εκπαιδευτικών βαθμίδων ΠΕ, ΤΕ, και ΔΕ απαιτείται η τεκμηριωμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας σε τουλάχιστον καλό επίπεδο.

Η τροποποίηση του ΚΕΟΛ αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΜΥ στις 20/10/2017, με το μέλος του ΔΣ κ. Μιχάλη Ρούσσο να την καταψηφίζει.

Print Friendly, PDF & Email