Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στις 27/4

Συνεδριάζει την Πέμπτη 27 Απριλίου, ώρα 09:00, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, με τηλεδιάσκεψη από Σύρο και Ρόδο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση απολογισμού έτους 2016, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
2. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Έργα συντηρήσεων επισκευών σχολικών κτιρίων ν. Κάσου».
3. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση επαρχιακού οδικού άξονα νήσου Ρόδου (2016)».
4. Έγκριση ορισμού επιτροπής δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού & φωτεινών σηματοδοτών εθνικού & επαρχιακού οδικού δικτύου».
5. Έγκριση ορισμού επιτροπής δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση εθνικής οδού (Ε.Ο.) Ρόδου – Λίνδου και ανατολικές ακτές – αεροδρόμιο».
6. Έγκριση ορισμού επιτροπής δημοπρασίας του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός επαρχιακού οδικού δικτύου στους πρόποδες Φιλερήμου».
7. Έγκριση ορισμού επιτροπής δημοπρασίας του έργου: «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων ∆ήμου Τήλου».
8. Έγκριση ορισμού επιτροπής δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Τήλου».
9. Έγκριση χορήγησης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κέντρο Νοτιοπελαγίτικης Οινογαστρονομίας».
10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Οδοποιία Φαρμακονησίου».


11. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Προσθήκη ισόγειου κτηρίου κατ’ επέκταση (γραφεία διδασκάλων, κυλικείο) στο ∆ημοτικό Σχολείο Πέρα Γιαλού Αστυπάλαιας».
12. Τροποποίηση της απόφασης με αρ. 139/2017 (απ. Πρακτ. 05/4ο ΕΗ∆/03-03-2017) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου με νέα έγκριση χορήγησης της 3ης παράτασης προθεσμίας της σύμβασης του έργου: «Βελτίωση Περιφερειακής οδού Ολύμπου Καρπάθου προς σχολεία».
13. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «∆ιαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου παλαιοντολογικού μουσείου Αρχαγγέλου».
14. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης Οριστικού Αναδόχου) πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο ‘’Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτηρίων του ∆ήμου Αντιπάρου’’.
15. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου : ‘’Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Μήλου (2016)’’.
16. Έγκριση τροποποίησης της μελέτης του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑ∆Α Μυκόνου».
17. Έγκριση πρακτικού 1ου σταδίου Αποσφράγισης Ελέγχου ∆ικαιολογητικών και Τεχνικών προσφορών του ∆ιαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας γραφείων ΠΕ ∆ωδ/σου.
18. Έγκριση πρακτικού 2ου σταδίου Αποσφράγισης Οικονομικών προσφορών του ∆ιαγωνισμού για την μεταφορά αλληλογραφίας & ταχυμεταφοράς ΠΕ ∆ωδ/σου για 2 έτη 2017, 2018.
19. Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης και Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης της Ομάδας 1 του Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ιαγωνισμού για την “Κάλυψη Ταχυδρομικών Αναγκών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τον Νομό Κυκλάδων για το Έτος 2017”.


20. Έγκριση Πρακτικού ∆ιαδικασίας ∆ιαπραγμάτευσης για την “Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης των Π.Ε. Κυκλάδων για το έτος 2017”.
21. Έγκριση δαπάνης ηλεκτροδότησης του έργου: “Προμήθεια ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων ∆. Σικίνου.”
22. Έγκριση δέσμευσης ποσών για δαπάνες – έργα έτους 2017 Περιφερειακής Ενότητας ∆ωδεκανήσου.
23. Έγκριση και δέσμευση ποσών για δαπάνες έτους 2017 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
24. Έγκριση Αχρεωστήτως Εισπραχθέντων, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
25. Λήψη απόφασης για την νομική κάλυψη υπαλλήλων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε δικαστική υπόθεση που αφορά θέματα υπηρεσίας.
26. Έγκριση αναθέσεων διαφόρων δαπανών – διάθεσης πιστώσεων Περιφερειακής Ενότητας ∆ωδεκανήσου.
27. Έγκριση αναθέσεων διαφόρων δαπανών – διάθεσης πιστώσεων Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
28. Έγκριση ∆ράσεως της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
29. Έγκριση ∆απανών – ∆ράσεων Τμήματος Προβολής και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
30. Έγκριση ∆απανών – ∆ράσεων της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.


31. Έγκριση ∆απανών – ∆ράσεων του τμήματος ∆ια Βίου Μάθησης, Υποστήριξης της Εκπαίδευσης και Απασχόλησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
32. Έγκριση ∆απανών – ∆ράσεων του τμήματος Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας ∆ωδεκανήσου.
33. Έγκριση ∆απανών – ∆ράσεων του τμήματος Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
34. ∆ικαστικές Υποθέσεις.
35. Ανακλήσεις των αριθμ. 63/2017 και 64/2017 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
36. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ. Περιφερειάρχη.
37. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.
38. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων.

Print Friendly, PDF & Email