Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου στις 21/7

Για το Σάββατο 21 Ιουλίου, ώρα 10:45, στη Ρόδο, έχει προγραμματιστεί η επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:
Απολογισμός οικονομικού έτους 2017 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Εισηγητής: Φιλήμονας Ζαννετίδης

ΘΕΜΑ 2ο:
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Κω για την αποκατάσταση ζημιών στο σχολικό συγκρότημα του 1ου Ιπποκράτειου Λυκείου Κω από το σεισμικό φαινόμενο της 21ης Ιουλίου 2017.
Εισηγητής: Γιώργος Χαλκιδιός

ΘΕΜΑ 3ο:
Έγκριση 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού ∆ωδεκανήσου οικονομικού έτους 2018.
Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης

ΘΕΜΑ 4ο:
Έγκριση 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού Κυκλάδων οικονομικού έτους 2018.
Εισηγητής: Λούβαρης Αντώνης

ΘΕΜΑ 5ο:
Ορισμός Εκπροσώπων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στους φορείς ∆ιαχείρισης Προστατευμένων περιοχών νομών Κυκλάδων και ∆ωδεκανήσου (Ν.4519/2018, ΦΕΚ 25/Α/20-2-2018).
Εισηγητής: Γιάννης Φλεβάρης

ΘΕΜΑ 6ο:
Εισήγηση ∆/νσης Ανάπτυξης Κυκλάδων και ∆ωδεκανήσου για το τέλος δραστηριοποίησης πλανόδιου εμπορίου
Εισηγητής: Χρήστος Ευστρατίου

ΘΕΜΑ 7ο:
Επικαιροποίηση απόφασης για την παροχή κινήτρου 450€ υπέρ επικουρικών και αγροτικών γιατρών στις άγονες προβληματικές και απομακρυσμένες περιοχές της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 4213/13 και των υπ’ αριθμ 23/2015, 85/2015 και 144/2016 αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Εισηγητής: Καραμαρίτης Νικόλαος

ΘΕΜΑ 8ο:
Ίδρυση Παραρτήματος Κοινωνικού Παντοπωλείου ΠΕ Κυκλάδων στην Τήνο.
Εισηγητής: Γιάννης Γιαγιάς

ΘΕΜΑ 9ο:
Λήψη Απόφασης για την υποβολή πρότασης για την πράξη “Υποστήριξη λειτουργίας Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Νοτίου Αιγαίου” (Ν. 4445/2016).
Εισηγητής: Χρηστιάννα Πάπιτση

ΘΕΜΑ 10ο:
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Τήλου για την Πράξη “Ανάδειξη-αξιοποίηση μονοπατιών στην Τήλο”. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της εν λόγω πράξης στην Πρόσκληση της ΕΥ∆ ΠΝΑΙ με κωδικό ΝΑΙΓ 54 και τίτλο “∆ράσεις για την Προστασία και Ανάδειξη της Φυσικής Κληρονομίας των Μικρών Νησιών της Περιφέρειας”.
Εισηγητής: Θωμάς Σωτρίλλης

ΘΕΜΑ 11ο:
Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού κι Αθλητισμού, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Κύθνου για την Πράξη “Ανάδειξη Σπηλαίου ∆ρυοπίδας Ν. Κύθνου”. Υποβολή Πρότασης Χρηματοδότησης της εν λόγω Πράξης στην Πρόσκληση της ΕΥ∆ ΠΝΑ με κωδικό ΝΑΙΓ 54 και τίτλο “∆ράσεις για την Προστασία και Ανάδειξη της Φυσικής Κληρονομιάς των Μικρών Νησιών της Περιφέρειας”
Εισηγητής: Παναγιώτης Βιτάλης

ΘΕΜΑ 12ο:
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Αστυπάλαιας για την Πράξη “Ανάδειξη-αξιοποίηση μονοπατιών στην Αστυπάλαια”. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της εν λόγω πράξης στην Πρόσκληση της ΕΥ∆ ΠΝΑΙ με κωδικό ΝΑΙΓ 54 και τίτλο “∆ράσεις για την Προστασία και Ανάδειξη της Φυσικής Κληρονομίας των Μικρών Νησιών της Περιφέρειας”.
Εισηγητής: Γιάννης Θεμέλαρος

ΘΕΜΑ 13ο:
Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Ανάφης για την Πράξη “∆ράσεις αξιοποίησης της φυσικής και γεωλογικής κληρονομιάς για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού στην Ανάφη”. Υποβολή Πρότασης Χρηματοδότησης της εν λόγω Πράξης στην Πρόσκληση της ΕΥ∆ ΠΝΑ με κωδικό ΝΑΙΓ 54 και τίτλο “∆ράσεις για την Προστασία και Ανάδειξη της Φυσικής Κληρονομιάς των Μικρών Νησιών της Περιφέρειας”.
Εισηγητής: Γιώργος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 14ο:
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. για την υλοποίηση του υποέργου κατασκευής της οδού πρόσβασης και των έργων απορροής των όμβριων υδάτων του νέου Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου στο πλαίσιο της πράξης “Κατασκευή και εξοπλισμός Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου” η οποία είναι ενταγμένη στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014 – 2020.
Εισηγητής: Γιάννης Μηνατσής

ΘΕΜΑ 15ο:
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Πάρου για την υλοποίηση του έργου «Συντηρήσεις -Επισκευές Αθλητικών Εγκαταστάσεων της ν. Πάρου».
Εισηγητής: Κώστας Μπιζάς

ΘΕΜΑ 16ο:
Έγκριση νέου σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Ιεράς Μητρόπολης Λέρου-Καλύμνου-Αστυπάλαιας και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο “Στεγάνωση οροφής εκκλησιάς του Χριστού στην Πόθια Καλύμνου” και ακύρωση της υπ.αριθμ.86/2017 Απόφασης μετά την αλλαγή όρων από πλευράς Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.
Εισηγητής: Γιάννης Θεμέλαρος

ΘΕΜΑ 17ο:
Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου και του Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης της Ιεράς Μητρόπολις Σύρου για την έρευνα τον Εντοπισμό και τη Συστηματική Καταγραφή των Ιερών Ναών και Μνημείων της Ορθόδοξης Εκκλησίας σε νησιά των Κυκλάδων. Ακύρωση της με αριθμό 06/06-02-2017 (1ο Πρακτικό της Συνεδρίασης της 6ης -02-2017) Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου κατόπιν αιτήματος της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου για την προσθήκη τρίτου συμβαλλόμενου στην προγραμματική σύμβαση.
Εισηγητής: Γιώργος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 18ο:
Έγκριση σύναψης ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του ∆ήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο “Ηλεκτροφωτισμός και τάπητας γηπέδου Λυκείου Ιαλυσού”.
Εισηγητής: Κάλλιστος ∆ιακογεωργίου

ΘΕΜΑ 19ο:
Έγκριση Σύναψης ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το έργο “Προσθήκη Αίθουσας Νηπιαγωγείου στο ∆ημοτικό Σχολείο ∆ονούσας και βελτίωση περιβάλλοντος χώρου σχολείου”. Ακύρωση της με αριθμό 63/04-05-2018 (5ο Πρακτικό της Συνεδρίασης της 14ης -05-2018) Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου λόγω εγγραφής του έργου για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ∆ημοσίων Επενδύσεων.
Εισηγητής: Γιάννης Μαργαρίτης

ΘΕΜΑ 20ο:
Έγκριση σύναψης ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του ∆ήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο “Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Λάρδου”.
Εισηγητής: Νίκος Καραμαρίτης

ΘΕΜΑ 21ο:
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Νάξου για την υλοποίηση του έργου “Συντηρήσεις Επισκευές Αθλητικών Εγκαταστάσεων της ν. Νάξου”.
Εισηγητής: Γιάννης Μαργαρίτης

ΘΕΜΑ 22ο:
Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης των κατοίκων της Παλαιόπολης.
Εισηγητής: ∆ημήτρης Λοτσάρης

ΘΕΜΑ 23ο:
Έγκριση σύναψης ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του ∆ήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Ασφαλτόστρωση εισόδου Αφάντου».
Εισηγητής: Νίκος Νικολής

ΘΕΜΑ 24ο:
Έγκριση σύναψης ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του ∆ήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο “Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Φανών”
Εισηγητής: ∆ημήτρης Τσοπανάκης

ΘΕΜΑ 25ο:
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της ΠΕ∆ Νοτίου Αιγαίου και του Κ.Ε.Κ. Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Α.Ε. για το έργο “∆ράσεις ενημέρωσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης”
Εισηγητής: Χαρούλα Γιασιράνη

ΘΕΜΑ 26ο:
Καθορισμός του ανώτατου αριθμού αδειών παραγωγών πλανόδιου εμπορίου ΠΕ ∆ωδεκανήσου και ΠΕ Κυκλάδων
Εισηγητής: Χρήστος Ευστρατίου

ΘΕΜΑ 27ο:
Συζήτηση για την δημιουργία cluster λιμανιών κρουαζιέρας, από πλευράς των ∆ημοτικών Λιμενικών Ταμείων που είναι και οι διαχειριστές των λιμανιών, και ανοίγματος στην τουριστική αγορά της Κίνας.
Εισηγητής: Παναγιώτης Κουνάκης

ΘΕΜΑ 28ο:
Ψήφισμα συμπαράστασης από το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου στους παράνομα κρατούμενους Έλληνες στρατιωτικούς στην Τουρκία.
Εισηγητής: Χ. Κόκκινος

ΘΕΜΑ 29ο:
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο τoυ έργου “ΑΝ∆ΙΚΑΤ”: Καταδυτικές ∆ιαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου – Ανάπτυξη ∆ικτύου Καταδυτικού Τουρισμού.
Εισηγητής: Χαρούλα Γιασιράνη

ΘΕΜΑ 30ο:
Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικών/∆ιαβαθμιδικών Συμβάσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τη χορήγηση παράτασης ως προς το χρόνο ισχύος αυτών και συγκεκριμένα:
• 1η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της ΠΕ∆ Νοτίου Αιγαίου και της εταιρείας ΓΑΛΗΝΟΣ για το έργο “Προαγωγή της Υγείας, Μέριμνας και Αλληλεγγύης στα νησιά του Νομού ∆ωδεκανήσου” ως προς το άρθρο 4: Ισχύς και ∆ιάρκεια με τη χορήγηση παράτασης ισχύος έως τις 25/2/2019
• 1η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Ρόδου και για το έργο “Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων” ως προς το άρθρο 3: Ισχύς-∆ιάρκεια-Χρονοδιάγραμμα.
• 2η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Κω για το έργο “Συντηρήσεις – Επισκευές κτιρίων” ως προς το άρθρο 3: Ισχύς – ∆ιάρκεια – Χρονοδιάγραμμα.
• 2η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Λέρου για το έργο “Συντηρήσεις-Επισκευές σχολικών κτιρίων” ως προς το άρθρο 3: Ισχύς-∆ιάρκεια-Χρονοδιάγραμμα με την χορήγηση παράτασης ισχύος έως τις 30/11/2019.
• 2η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Σύμης για το έργο “Συντηρήσεις-Επισκευές σχολικών κτιρίων” ως προς το άρθρο 3: Ισχύς-∆ιάρκεια-Χρονοδιάγραμμα με την χορήγηση παράτασης ισχύος έως τις 2/11/2019.
• 3η τροποποίηση της ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του ∆ήμου Αγαθονησίου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων ∆ήμου Αγαθονησίου» ως προς:
Α) το άρθρο 3: Ισχύς-∆ιάρκεια-Χρονοδιάγραμμα με την χορήγηση παράτασης ισχύος έως τις 28/08/2019 καιΒ) το άρθρο 4: ∆ικαιώματα – Υποχρεώσεις Συμβαλλομένων και άρθρο 6: Πόροι και τρόπος χρηματοδότησης με την αύξηση χρηματοδότησης από την Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κατά 1.136,76 € και επομένως την αύξηση του προϋπολογισμού από 19.000,00 € σε 20.136,76 €.
• 2η τροποποίηση της ∆ιαβαθμιδικής Σύμβαση μεταξύ του ∆ήμου Λειψών και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο “Συντηρήσεις-Επισκευές σχολικών κτιρίων” ως προς το άρθρο 3: Ισχύς – ∆ιάρκεια – Χρονοδιάγραμμα με την χορήγηση παράτασης ισχύος έως τις 20/10/2019.
• 1η τροποποίηση της ∆ιαβαθμιδικής Σύμβαση μεταξύ του ∆ήμου Πάτμου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο “Συντηρήσεις-Επισκευές σχολικών κτιρίων” ως προς το άρθρο 3: Ισχύς-∆ιάρκεια-Χρονοδιάγραμμα με την χορήγηση παράτασης ισχύος έως τις 30/10/2019.
• 2η τροποποίηση της ∆ιαβαθμιδικής Σύμβαση μεταξύ του ∆ήμου Τήλου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο “Συντηρήσεις-Επισκευές σχολικών κτιρίων” ως προς το άρθρο 3: Ισχύς-∆ιάρκεια-Χρονοδιάγραμμα με την χορήγηση παράτασης ισχύος έως τις 29/09/2019.
• 1η τροποποίηση της ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του ∆ήμου Λειψών και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο “Μελέτη Εκσυγχρονισμού Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) δήμου Λειψών Νομού ∆ωδεκάνησου” ως προς το άρθρο 2: Ισχύς-∆ιάρκεια-Χρονοδιάγραμμα με την χορήγηση παράτασης ισχύος έως τις 19/10/2019.
• 1η τροποποίηση της ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του ∆ήμου Κάσου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο “Συντήρηση-βελτίωση Οδικού ∆ικτύου Κάσου” ως προς το άρθρο 2: Σκοπός/Αντικείμενο Σύμβασης-Προϋπολογισμός-Χρονοδιάγραμμα με την χορήγηση παράτασης ισχύος σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών της εργολαβικής σύμβασης του έργου για την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.
Εισηγητής: Μιχάλης Μπαριανάκης

ΘΕΜΑ 31ο:
Επικύρωση πρακτικών 2ης/7-2-2018 & 3ης/2-4-2018 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 32ο:
Λήψη απόφασης για ορισμό τόπου συνεδρίασης του επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here