Συνεδριάζει στις 19/10 η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

Την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου, ώρα 13:00, πρόκειται να πραγματοποιηθεί η επομενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, με τηλεδιάσκεψη μέσω Σύρου και Ρόδου και με τα ακόλουθα θέματα στην ατζέντα της:

1. Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Π/Υ Β’ Τριμήνου 2017, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
2. Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Π/Υ Γ’ Τριμήνου 2017, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
3. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: “Καθαρισμός δικτύου αποχέτευσης απορροής ομβρίων υδάτων οικισμού σκάλας Πάτμου”.
4. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: “Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Παστίδας”.
5. Ακύρωση της υπ. αρ. 271/2017 Απόφασης Οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και εκ νέου έγκριση των όρων δημοπράτησης του έργου: “Ασφαλτόστρωση Εθν. Οδού Μεσαναγρού προς τον Αγ. Θωμά”.
6. Ακύρωση της υπ. αρ. 272/2017 Απόφασης Οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και εκ νέου έγκριση των όρων δημοπράτησης του έργου: “Ασφαλτόστρωση οδού σύνδεσης της Επαρχιακής οδού Κατταβιάς – Πρασονίση με βρουλιά”.
7. Ακύρωση της υπ. αρ. 274/2017 Απόφασης Οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και εκ νέου έγκριση των όρων δημοπράτησης του έργου: “Αντιπλημμυρικά έργα Αγαθονησίου.
8. Ακύρωση της υπ. αρ. 275/2017 Απόφασης Οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και εκ νέου έγκριση των όρων δημοπράτησης του έργου: “Χλοοτάπητας γηπέδου Λειψών”.
9. Ακύρωση της υπ’ αριθμό 325/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και εκ νέου έγκριση των όρων δημοπράτησης του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών επί της επαρχιακής οδού Αφάντου – Ψίνθος”.
10. Ακύρωση της υπ’ αριθμό 326/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και εκ νέου έγκριση των όρων δημοπράτησης του έργου: “Χλοοτάπητας γηπέδου Αφάντου”.
11. Ακύρωση της υπ’ αριθμό 327/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και εκ νέου έγκριση των όρων δημοπράτησης του έργου: “Χλοοτάπητας γηπέδου ποδοσφαίρου Έμπωνας”.
12. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας (1ο στάδιο – ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: “Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Ασφενδίου –
Πυλί νήσου Κω”.
13. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας – στάδιο κατακύρωσης της σύμβασης του προσωρινού αναδόχου του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: “Κατασκευή στηθαίων
ασφαλείας στην εθνική οδό (Ε.Ο) ανατολικές ακτές – αεροδρόμιο”.

14. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας (2ο στάδιο Ανάδειξης Οριστικού Αναδόχου) του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: “Αποκατάσταση Πρανούς και Τεχνικού επί της Επαρχιακής Οδού στην περιοχή Αγ. Βασίλειος νήσου Κω”.
15. Αποδοχή της αιτιολόγησης της εταιρείας “ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝ. ΚΑΤΑΣΚ. ΕΜΠΟΡ. Α.Ε.” και έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας του έργου: “Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών εθνικού και επαρχιακού δικτύου”.
16. Εισήγηση Επιτροπής ∆ιαγωνισμού επί των ενστάσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα (στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: “Επέκταση – Βελτίωση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο ν. Ρόδου”.
17. Έγκριση ορισμού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: “Έργα συντηρήσεων – επισκευών σχολικών κτιρίων νήσου Λειψών”.
18. Έγκριση χορήγησης 1ης προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Επεμβάσεις αποκατάστασης Επαρχιακού οδικού δικτύου Λάερμα – Προφύλια”.
19. Έγκριση δαπάνης ηλεκτροδότησης του έργου: “Αποπεράτωση μονάδας σφαγείου Κάσου».
20. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο Κατακύρωσης) πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο: “Συντήρηση Ισογείου Κτιρίου Πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων ”.
21. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης οριστικού αναδόχου) του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: “Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού επαρχιακού
οδικού δικτύου ν. Μυκόνου”.
22. Έγκριση μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου: “Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Σύρου (χρήση 2017)”.
23. Έγκριση μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου: “Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Κέας (2017)”.
24. Έγκριση μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου: “Κατασκευή Συνοδών έργων μονάδας Αφαλάτωσης Κιμώλου».
25. Έγκριση μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου: “Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Μυκόνου (χρήση 2017)”.
26. Έγκριση μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου: “Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Πάρου (2017)”.
27. Έγκριση μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου: “Καθαρισμός τάφρων επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Νάξου (2017)”.
28. Έγκριση μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου: “Βελτίωση – αποκατάσταση φθορών ασφαλτοτάπητα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο ν. Νάξου (2017)”.
29. Έγκριση μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου: “Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Τήνου (2017)”.
30. Έγκριση διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών της Π.Ε. Θήρας.
31. Έγκριση διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών της Π.Ε Μήλου.
32. Εγκρίνει το 1ο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του 1ου Σταδίου Αποσφράγισης των Ενιαίων Φακέλων – Έλεγχος ∆ικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς για την “Μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στον νομό Κυκλάδων για το έτος 2017-2018”.
33. Έγκριση και δέσμευση ποσών για δαπάνες έτους 2017 Περιφερειακής Ενότητας ∆ωδεκανήσου.

34. Έγκριση και δέσμευση ποσών για δαπάνες έτους 2017 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
35. Έγκριση και δέσμευση ποσών για έργα έτους 2017 Περιφερειακής Ενότητας ∆ωδεκανήσου.
36. Έγκριση ανεξόφλητων έργων της Περιφερειακής Ενότητας ∆ωδεκανήσου στο οικονομικό έτος 2017.
37. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρεώσεων έργων Περιφερειακής Ενότητας ∆ωδεκανήσου.
38. Έγκριση αναθέσεων διαφόρων δαπανών – διάθεσης πιστώσεων Περιφερειακής Ενότητας ∆ωδεκανήσου.
39. Έγκριση αναθέσεων διαφόρων δαπανών – διάθεσης πιστώσεων Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
40. Έγκριση αναθέσεων ∆απανών – ∆ράσεων Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
41. Έγκριση αναθέσεων ∆απανών – ∆ράσεων Τμήματος Προβολής και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
42. Έγκριση παράτασης χρόνου ολοκλήρωσης Συμβάσεων που αφορούν πιστοποίηση τεσσάρων τοπικών προϊόντων ως ΠΓΕ.
43. Έγκριση αναθέσεων ∆απανών – ∆ράσεων του τμήματος Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας ∆ωδεκανήσου.
44. Έγκριση αναθέσεων ∆απανών – ∆ράσεων του τμήματος Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
45. Έγκριση σύναψης Σύμβασης μίσθωσης έργου δυο ατόμων ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας στο πλαίσιο των συνοδευτικών μέτρων του Επισιτιστικού Προγράμματος ΤΕΒΑ.
46. Έγκριση της συμπλήρωσης του Μητρώου εργοληπτών (εταιριών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή φυσική καταστροφή, στην περιοχή ευθύνης της Π.Ε Κυκλάδων και της Π.Ε ∆ωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2018.
47. Έγκριση και δέσμευση ποσού για την κάλυψη αναγκών μεταφοράς προσφύγων στην Π.Ε. Σύρου την 29/09/2017 και ανάθεση προμήθειας.
48. Έγκριση και δέσμευση ποσού για την κάλυψη αναγκών σίτισης προσφύγων στην Π.Ε. Σύρου την 27/09/2017 και 29/09/2017 και ανάθεση προμήθειας.
49. Έγκριση Κριτικής Επιτροπής για τον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό ∆ιαγωνισμό Ιδεών με τίτλο: “ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ, ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΩΝ, ΠΥΡΓΟY ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ για τον εξοπλισμό των παραλιών ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ”.
50. Έγκριση Κριτικής Επιτροπής για τους τέσσερις Πανελλήνιους Αρχιτεκτονικούς ∆ιαγωνισμούς Ιδεών που αφορούν στον αστικό εξοπλισμό των νησιών της Περιφερειακής Ενότητας ∆ωδεκανήσου.
51. ∆ικαστικές υποθέσεις.
52. Ορθές Επαναλήψεις – Τροποποιήσεις – Ανακλήσεις, αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
53. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ. Περιφερειάρχη.
54. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.
55. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων.

Print Friendly, PDF & Email