Συνεδριάζει στις 24/9 το Περιφερειακό Συμβούλιο Ν. Αιγαίου

Για την ερχόμενη Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου, στη Σύρο είναι προγραμματισμένη η επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίού Αιγαίου. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑ 1ο:
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου, του Καθεδρικού Ιερού Ναού Παναγίας του Ροδαρίου Τήνου και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την εκπόνηση της μελέτης του έργου “Αποκατάσταση-Αναδιαρρύθμιση κτιρίου παλαιάς Μονής Ουρσουλινών Λουτρών Τήνου”
Εισηγητής: Γεώργιος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 2ο:
Έγκριση σύναψης Σύμβασης ∆ιαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ∆ήμου Ανάφης με τίτλο: “Επισκευές – συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια (Β ́ Φάση) ∆ήμου Ανάφης” – Ορισμός δύο εκπροσώπων Περιφέρειας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης με τους αναπληρωτές τους
Εισηγητής: Γεώργιος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 3ο:
Εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσει την Προγραμματική συνεργασία της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου με τους ∆ήμους Λέρου, Καλύμνου, Καρπάθου, Κω και Πάτμου με στόχο την εγκατάσταση και διαχείριση συστήματος συλλογής διακριτών ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών.
Εισηγητής: Γιώργος Χατζημάρκος

ΘΕΜΑ 4ο:
Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Άνδρου για την υλοποίηση του έργου “Συντήρηση – Επισκευή ∆ημοτικού Σταδίου ν. Άνδρου”.
Εισηγητής: ∆ημήτρης Λοτσάρης

ΘΕΜΑ 5ο:
Έγκριση νέου σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου για το έργο “∆ιαμόρφωση χώρων και προμήθεια εξοπλισμού της πρώην Νεφρολογικής Κλινικής για τη δημιουργία Μονάδας ∆ιάλυσης Κυτταροστατικών και Βιολογικών Φαρμάκων (ΚΜ∆ΚΦ)» και ακύρωση της υπ.αριθμ. 62/2018 Απόφασης.
Εισηγητής: Θωμάς Σωτρίλλης

ΘΕΜΑ 6ο:
Έγκριση Προγραμματισμού ∆ράσεων Τουριστικής Προβολής για το έτος 2019.
Εισηγητής: ∆ημήτρης Πασχαλίδης

ΘΕΜΑ 7ο:
Έγκριση 5ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος & Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΕ Κυκλάδων οικ. έτους 2018
Εισηγητές: Αντώνης Λούβαρης, Ευάγγελος Μαούτσος

ΘΕΜΑ 8ο:
Έγκριση 5ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού ΠΕ ∆ωδεκανήσου οικονομικού έτους 2018
Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης

ΘΕΜΑ 9ο:
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου για τη Μελέτη, Κατασκευή και Άδειες Ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδρομίου στη ∆ονούσα – Εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων της.
Εισηγητής: Γιάννης Μαργαρίτης

ΘΕΜΑ 10ο:
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου για τη Μελέτη, κατασκευή και Άδειες Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στη Σέριφο – Εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων της.
Εισηγητής: Νικόλαος Βενάκης

ΘΕΜΑ 11ο:
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας για τη Μελέτη, κατασκευή και Άδειες Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στην Ανάφη – Εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων της.
Εισηγητής: Γεώργιος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 12ο:
Κάλυψη από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου του εναπομείναντος ποσού των 75.525€ στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ Α.Ε., μετά την καταβολή του ποσού των 174.475€ που αντιστοιχούσε στο δικαίωμα προτίμησης.
Εισηγητής: Χρήστος Μπάρδος

ΘΕΜΑ 13ο:
Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικών/∆ιαβαθμιδικών Συμβάσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και συγκεκριμένα:
• 1η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑΙ, της ΠΕ∆ Νοτίου Αιγαίου και της Περιφερειακό ΦΥΤΩΡΙΟ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. για το έργο “Έργα και ενέργειες προστασίας και βελτίωσης του φυσικού περιβάλλοντος και υποστήριξης του
πρωτογενούς τομέα και γαστρονομίας” ως προς το άρθρο 3: Ισχύς και ∆ιάρκεια με τη χορήγηση παράτασης ισχύος μέχρι 30/06/2019.
• 2η τροποποίηση της ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του ∆ήμου Αγαθονησίου και της ΠΝΑΙ για το έργο “Επέκταση Λιμένα Αγαθονησίου” ως προς τα εξής: άρθρο 1: Αντικείμενο – Σκοπός της Σύμβασης, άρθρο 3: ∆ικαιώματα – Υποχρεώσεις Συμβαλλομένων και άρθρο 4: Κόστος έργου – τρόπος χρηματοδότησης με την αύξηση του προϋπολογισμού από 219.266,88 € σε 251.000,00 € λόγω επικαιροποίησης της μελέτης.
• 3η τροποποίηση της ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του ∆ήμου Ρόδου και της ΠΝΑΙ για το έργο “Ασφαλτόστρωση Ε.Ο.Μεσαναγρού προς Αγ.Θωμά” ως προς το άρθρο 6: ∆ιάρκεια – Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου με την χορήγηση παράτασης ισχύος έως τις 30/09/2019.
• 2η τροποποίηση της ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του ∆ήμου Χάλκης και της ΠΝΑΙ για το έργο “Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων” ως προς το άρθρο 3: Ισχύς – ∆ιάρκεια – Χρονοδιάγραμμα με την χορήγηση παράτασης ισχύος έως τις 04/12/2019 και ως προς το άρθρο 6: Πόροι και Τρόπος Χρηματοδότησης με την αύξηση της χρηματοδότησης από 15.000,00 € σε 40.000,00 €.
• 2η τροποποίηση της ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ∆ήμου Σύρου-Ερμούπολης για την υλοποίηση του έργου: “Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην περιοχή Καμίνια ν. Σύρου” ως προς το άρθρο 3: ”Ισχύς- ∆ιάρκεια – Χρονοδιάγραμμα”, ήτοι χορήγησης παράτασης μέχρι 15-05-2019.
• 1η τροποποίηση ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ∆ήμου Μήλου για την υλοποίηση του έργου: “Επισκευή πλατείας έμπροσθεν Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Τρυπητής Μήλου” ως προς τo άρθρο 1: ”Ισχύουσες ∆ιατάξεις”, το άρθρο 4: ”∆ικαιώματα Υποχρεώσεις” και το άρθρο 6: ”Προϋπολογισμός, Πόροι και Τρόπος Χρηματοδότησης”, ήτοι χρηματοδότηση του έργου από το Πρόγραμμα ∆ημοσίων Επενδύσεων.
• 1η τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ∆ήμου Κέας για την υλοποίηση του έργου: “Ανάπλαση πλατείας Κάτω Μεριάς ν. Κέας” ως προς τo άρθρο 1: ”Ισχύουσες ∆ιατάξεις”, το άρθρο 4: ”∆ικαιώματα Υποχρεώσεις”, το άρθρο 6: ”Προϋπολογισμός, Πόροι και Τρόπος Χρηματοδότησης” και το άρθρο 7: ”Επιτροπή Παρακολούθησης”, ήτοι χρηματοδότηση του έργου από το Πρόγραμμα ∆ημοσίων Επενδύσεων.
• 2η τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Σύρου-Ερμούπολης για την Εκπόνηση Μελέτης: “Στατικής Επάρκειας Αθλητικού Κέντρου ∆ήμου Σύρου – Ερμούπολης “∆ημήτριος Βικέλας – Κλειστή Αίθουσα Α” ως προς το άρθρο 5: ”Ισχύς της Προγραμματικής Σύμβασης-Χρονοδιάγραμμα”, παράταση ισχύος κατά 6 ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως 22/04/2019.
Εισηγητής: Αντώνης Παπούλης, Αντώνης Λούβαρης

ΘΕΜΑ 14ο:
Επικύρωση πρακτικών 4ης /15-04-2018, 5ης /14-05-2018 & 6ης/21-07-2018 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 15ο:
Λήψη απόφασης για ορισμό τόπου συνεδρίασης του επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here