Συνεδριάζει στις 31/3 η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

Την Παρασκευή 31 Μαρτίου, ώρα 11:00, θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής , Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
2. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση πρανούς και τεχνικού επί της Επαρχιακής οδού στην περιοχή Αγ. Βασίλειος νήσου Κω».
3. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση ισογείου κτιρίου πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων».
4. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Α’ ορόφου κτιρίου Αγροκηπίου Παροικιάς Πάρου».
5. ∆ιαβίβαση 1ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτηρίων του ∆ήμου Μυκόνου».
6. ∆ιαβίβαση 2ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης οριστικού αναδόχου) πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτηρίων του ∆ήμου Σερίφου».
7. Έγκριση χορήγησης 3η παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Γέφυρα άνω διάβασης Αφάντου επί Ε.Ο. Ρόδου-Λίνδου».


8. Αποδοχή ένστασης αναδόχου – χορήγηση ένατης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου αποπεράτωσης μονάδας σφαγείων ν. Κάσου.
9 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Αναβάθμιση πυροπροστασίας του κέντρου ΑΜΕΑ ΕΛΠΙ∆Α».
10. Έγκριση αντικατάστασης μελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών (Ε.Π.Π.Υ) για τις ΠΕ Θήρας και Μήλου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της Π.Ε. Κυκλάδων (2015-2016).
11. Έγκριση όρων δημοπράτησης και ορισμού επιτροπής για προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων ειδών για το έτος 2017 (Κυκλάδες).
12. Έγκριση όρων δημοπράτησης και ορισμού επιτροπής για προμήθεια χημικής τουαλέτας (Κυκλάδες).
13. Έγκριση όρων δημοπράτησης και ορισμού επιτροπής για προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος με σύστημα φόρτωσης απορριμματοδεκτών τύπου αλυσίδας (SKIP LOADER) και ενός απορριμματοδέκτη τύπου συμπίεσης (PRESS CONTAINER) χωρητικότητας 12m³ (Κυκλάδες).
14. Έγκριση όρων δημοπράτησης και ορισμού επιτροπής για προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού δημοτικού σχολείου Ιουλίδας Κέας.
15. Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης και Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Συμμετοχής για τις Ομάδες 1,2,3, και Αποσφράγισης και Ελέγχου Οικονομικής Προσφοράς της Ομάδας 1 του Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ιαγωνισμού για την «Κάλυψη Ταχυδρομικών Αναγκών της  Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τον Νομό Κυκλάδων για το Έτος 2017».
16. Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης 1ου σταδίου Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ιαγωνισμού για την μεταφορά αλληλογραφίας και ταχυμεταφοράς ΠΕ ∆ωδ/σου, ΟΜΑ∆Α Α: Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για την ΠΕ ∆ωδ/σου για 2 έτη 2017,2018 (κωδικός CPV 64110000-0 Ταχυδρομικές Υπηρεσίες ) προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ.
ΟΜΑ∆Α Β: Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς για την ΠΕ ∆ωδ/σου για 2 έτη 2017,2018 (κωδικός CPV 64100000-7 Υπηρεσίες κρατικών και ιδιωτικών ταχυδρομείων) προϋπολογισμού 40.000,00 € με ΦΠΑ.
ΟΜΑ∆Α Γ: Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς δειγμάτων για την ΠΕ ∆ωδ/σου για 2 έτη 2017,2018 (κωδικός CPV 64100000-7 Υπηρεσίες κρατικών και ιδιωτικών ταχυδρομείων) προϋπολογισμού 10.000,00 € με ΦΠΑ.
17. Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης Προσφορών του Πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για την κάλυψη των αναγκών της ΠΕ ∆ωδ/σου, για το έτος 2017 καθώς και την προμήθεια καυσίμων των ΝΠ∆∆ χωρικής αρμοδιότητας ν. ∆ωδ/σου.
18. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος ∆ράσης (ΕΠ∆) ΠΝΑ, έτους 2017,(Προσχέδιο).
19. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρεώσεων έργων, Περιφερειακής Ενότητας ∆ωδεκανήσου.
20. Έγκριση και δέσμευση ποσών για δαπάνες – έργα έτους 2016 Περιφερειακής Ενότητας ∆ωδεκανήσου.
21. Έγκριση και δέσμευση ποσών για δαπάνες – έργα έτους 2017 Περιφερειακής Ενότητας ∆ωδεκανήσου.
22. Έγκριση και δέσμευση ποσών για δαπάνες έτους 2017 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
23. Έγκριση διαφόρων δαπανών – διάθεσης πιστώσεων Περιφερειακής Ενότητας ∆ωδεκανήσου.
24. Έγκριση διαφόρων δαπανών – διάθεσης πιστώσεων Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
25. Έγκριση ανάθεσης για την φύλαξη του χώρου που στεγάζεται η ∆/νση Κοινωνικής Μέριμνας ∆ωδ/σου.
26. Έγκριση ∆απανών – ∆ράσεων Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
27. Έγκριση ∆απανών – ∆ράσεων Τμήματος Προβολής και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
28. Έγκριση ∆απανών – ∆ράσεων του τμήματος Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας ∆ωδεκανήσου.
29. Έγκριση ∆απανών – ∆ράσεων του τμήματος Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
30. ∆ιόρθωση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Ν. Αιγαίου, μεταφορά της δέσμευσης πίστωσης από τον ΚΑΕ 071.9479στ12 στον ΚΑΕ 072.0841 ‘’∆ιαφημίσεις και δημοσιεύσεις’’ για την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης ‘’για σεισμικό κίνδυνο στην Π.Ε. Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου’’.
31. Ορθή Επανάληψη – Τροποποιήσεις – Ανακλήσεις αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
32. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ. Περιφερειάρχη.
33. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.
34. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων.

Print Friendly, PDF & Email