ΕΤΑΠ Κυκλάδων: Υποβολή προτάσεων για δημιουργία επιχειρηματικών clusters

Στο πλαίσιο του προγράμματος "GoBrand"

Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου (ΕΤ.Α.Π.) Κυκλάδων (Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία του Επιμελητηρίου Κυκλάδων) συμμετέχει ως εταίρος στο έργοGoBrand – Δράσεις προώθησης και ενίσχυσης του brand name των επιλέξιμων προϊόντων ή/και υπηρεσιών της Ελλάδος και της Κύπρου στην διασυνοριακή περιοχή” του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.

Βασικός στόχος και επιδίωξη του έργου αποτελεί η προώθηση και ανάδειξη του brand name των προϊόντων ή/και υπηρεσιών των περιοχών των συμμετεχόντων εταίρων, μέσω της ενίσχυσης και υποστήριξης των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον κλάδο του τουρισμού, των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων και της εστίασης, έτσι ώστε μέσω συνεργειών και δράσεων δικτύωσης, προβολής, προώθησης και χρήσης ΤΠΕ:

  1. Να αυξήσουν ποσοτικά και ποιοτικά τις αγορές δραστηριοποίησής τους (αγορές στόχοι) αλλά και τους τελικούς καταναλωτές στους οποίους απευθύνονται στις εν λόγω αγορές μέσω εξειδικευμένων/στοχευμένων δράσεων προβολής, προώθησης και ενίσχυσης του brand name των επιλέξιμων προϊόντων ή/και υπηρεσιών κάθε συμμετέχουσας περιοχής
  2. Να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας και εξοικονόμησης ανθρώπινων και υλικών πόρων μέσω της δικτύωσης σε ομάδες
  3. Να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους ενσωματώνοντας και υιοθετώντας καινοτομικές (τεχνολογικές και μη) πρακτικές μέσω δράσεων συμβουλευτικής και εξατομικευμένου coaching.


Αυτό θα γίνει μέσω της δημιουργίας 2 clusters (συνεργειών) μικρομεσαίων επιχειρήσεων ανά συμμετέχουσα περιοχή (σε τομείς που συμπίπτουν με τις προτεραιότητες της έξυπνης εξειδίκευσης ανά συμμετέχουσα περιφέρεια (RIS3), τα οποία θα αποτελούνται από επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους της αγροδιατροφής ή του τουρισμού. Έτσι για παράδειγμα, θα μπορούσε να αναπτυχθεί ένα cluster με επιχειρήσεις του δικτύου Aegean Cuisine, ή ένα cluster τροφίμων από τον κλάδο της τυροκομίας ή του οίνου. Ακόμα, θα μπορούσε να δημιουργηθεί και ένα μικτό cluster που θα περιλαμβάνει επιχειρήσεις από τους δύο κλάδους. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, τα clusters αυτά θα λάβουν υποστήριξη με δράσεις προβολής, κατάρτισης καθώς και σε και θέματα καινοτομίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους για τη δημιουργία clusters, επιλέγοντας μια ή και περισσότερες από τις προτάσεις της φόρμας (που είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές) ή περιγράφοντας τη δική τους πρόταση. Οι προτάσεις θα πρέπει να σταλούν υπόψη κ. Αντώνη Μαραγκού (email amaragos@cycladescc.gr) έως τις 15 Ιανουαρίου 2018. Τηλέφωνο για πληροφορίες: 2281082346 (εσωτ.115).

Για την επιλογή των προτάσεων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, ενώ θα ληφθούν υπόψη η πραγματική δυνατότητα δημιουργίας του cluster και η προοπτική διάρκειάς του. Στην παρούσα φάση θα γίνει μόνο η επιλογή του τύπου των clusters. Η διαδικασία επιλογής των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν σε αυτά, θα γίνει σε επόμενη φάση, με ανοικτή διαδικασία και πάλι με σειρά προτεραιότητας.

Print Friendly, PDF & Email