Ορισμός εντεταλμένων συμβούλων στον Δήμο Θήρας

Τέσσερις νέους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους όρισε ο Δήμαρχος Θήρας για την εποπτεία και το συντονισμό των αρμοδιοτήτων του Δήμου Θήρας. Η θητεία τους θα είναι χωρίς αμοιβή και διαρκεί από 23/3/2017 μέχρι και 31/8/2019.

Αναλυτικά:

1) η κα Ρούλα Μπελλώνια Μενδρινού αναλαμβάνει την εποπτεία και τον συντονισμό των αρμοδιοτήτων του Δήμου Θήρας που αφορούν:

α) στον τομέα Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, των εδαφίων 20, 25 και 28 της παρ. 3Β του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 – υλοποίηση προγραμμάτων δημόσιας υγείας και πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας – καθώς και
β) θέματα που αφορούν στη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, την πραγματοποίηση προληπτικών εξετάσεων υγείας των κατοίκων και των ευπαθών ομάδων πληθυσμού, την οργάνωση και πραγματοποίηση σεμιναρίων πρώτων βοηθειών και την οργάνωση και πραγματοποίηση ομιλιών και ημερίδων αφορούντων τα θέματα υγείας.

2) η κα Κατερίνα Καραμολέγκου Μανέτα αναλαμβάνει την εποπτεία και τον συντονισμό των αρμοδιοτήτων του Δήμου Θήρας που αφορούν:

α) στον τομέα της Ανάπτυξης, της παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 – τουριστική ανάπτυξη και προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
β) στον τομέα της Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, της παρ. 10 του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 – ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.

3) η κα Όλγα Γραβάνη αναλαμβάνει την εποπτεία και τον συντονισμό των αρμοδιοτήτων του Δήμου Θήρας που αφορούν:

α) στον τομέα της Ανάπτυξης, της παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 – προστασία, αξιοποίηση και η εκμετάλλευση των τοπικών φυσικών πόρων και περιοχών.
β) στον τομέα της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης όλων των παραγράφων του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006. Επιπρόσθετα αναλαμβάνει την εποπτεία και τον συντονισμό του Κοινωνικού Φαρμακείου & του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Θήρας.

4) η κ. Ιωάννα Βαμβακούρη Βαρβαρήγου αναλαμβάνει την εποπτεία και τον συντονισμό των αρμοδιοτήτων του Δήμου Θήρας που αφορούν:

α) στον τομέα της Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, των παρ. 5, 6, 8 και 9 του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 – πολιτισμός, ανάδειξη, προστασία, προώθηση.
β) στον τομέα της Ανάπτυξης, της παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 – διαχείριση, αξιοποίηση και η εκμετάλλευση της δημοτικής και κοινοτικής περιουσίας.
γ) που αφορούν στην οργάνωση και την ορθή λειτουργία των παιδικών χαρών.

Οι ανωτέρω δημοτικοί σύμβουλοι είναι εξουσιοδοτημένοι να υπογράφουν με εντολή δημάρχου, πλην χρηματικών ενταλμάτων, έγγραφα του Δήμου που είναι απαραίτητα για την ορθή, σύννομη και αποτελεσματική λειτουργία των ανωτέρω δράσεων (προπαρασκευαστικές ενέργειες και πράξεις του Δήμου, ανακοινώσεις, προσκλήσεις, βεβαιώσεις, κλπ.). Η άσκηση των αρμοδιοτήτων των εντεταλμένων συμβούλων θα γίνεται σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο.

Print Friendly, PDF & Email