Δύο διαγωνισμοί έχουν προκηρυχθεί πρόσφατα από τον Δήμο Θήρας, σχετικά με την ανάθεση των έργων: Ανανέωση ασφαλτοτάπητα στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, προϋπολογισμού 11.000 ευρώ και β) Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης έναντι Πτωχοκομείου Έξω Γωνιάς, προϋπολογισμού 12.173,76 ευρώ.

Ακολουθούν περισσότερες πληροφορίες για τους επιμέρους διαγωνισμούς:

Ο Δήμος Θήρας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ“, με προϋπολογισμό 11.000,00€ (με ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 10:00 στα γραφεία των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Θήρας στη ν. Θήρα. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, στην Α1 τάξη και άνω στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ καθώς και οι εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Περισσότερα στοιχεία για την διακήρυξη δίνονται από το Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θήρας, τηλ. 2286360167 (κα Σπύρα Βλάχου). Κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Διαφήμιση


Ο Δήμος Θήρας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΞΩ ΓΩΝΙΑΣ“, με προϋπολογισμό 12.173,76 € (με ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 10:00, στα γραφεία των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Θήρας στη ν. Θήρα. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, στην Α1 τάξη και άνω στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ καθώς και οι εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Περισσότερα στοιχεία για την διακήρυξη δίνονται από το Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θήρας, τηλ. 2286360167 (κα Σπύρα Βλάχου). Κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Διαφήμιση

 

Print Friendly, PDF & Email