Διαγωνισμός για ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στον Καρτεράδο

Ο Δήμος Θήρας προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 του έργου “Ανάπλαση και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στον Καρτεράδο”, με προϋπολογισμό 89.935,13 € (με ΦΠΑ 24%) .

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018, ώρα 10:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018, ώρα 10:00.

 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 30.7336.121 του προϋπολογισμού του έτους 2018 του Δήμου Θήρας.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Δήμου Θήρας, κλικ εδώ. Γενικές πληροφορίες δίνονται από την κ. Σπύρα Βλάχου, τηλ.: 22863-60167/68.

Print Friendly, PDF & Email