Διαγωνισμός για προμήθεια φορητής μονάδας αφαλάτωσης για την Οία

deyath_logoΟ Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια φορητής μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού με αντίστροφη ώσμωση δυναμικότητας παραγωγής 900 m³/ημέρα για την Οία Θήρας, προϋπολογισμού 700.000 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί μέσω του προγράμματος «GR02 – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» του ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014.

1) Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση σε λειτουργία προκατασκευασμένου, εντός εμπορευματοκιβωτίων, συστήματος αφαλάτωσης θαλασσινού νερού με ελάχιστη δυναμικότητα παραγωγής πόσιμου νερού 900 m³/μέρα, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης προμήθειας – διακήρυξης της ΔΕΥΑ Θήρας. Η προμήθεια αφορά την φόρτωση, μεταφορά, πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση με κάθε απαραίτητο δίκτυο, εκπαίδευση χρήσης και λειτουργίας, διενέργεια λειτουργικών δοκιμών, ελέγχων και αναλύσεων του παραγόμενου νερού και παράδοση της Μονάδας σε κατάσταση άριστης και απροβλημάτιστης λειτουργίας, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή, σε κατάλληλα επιλεγμένο για το σκοπό αυτό χώρο ιδιοκτησίας της ΔΕΥΑ Θήρας στην Δημοτική Κοινότητα Οίας νήσου Θήρας. Ταξινόμηση κατά CPV: 65122000

2) Η παραπάνω προμήθεια, θα διενεργηθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται : α) Στις διατάξεις της υπ’ αρ. 11389/8.3.1993 Υπουργικής Απόφασης «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ) β) Στον Ν. 2286/1-1-1995 (Φ.Ε.Κ.19/Α/1.2.95) γ) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114/2006), «Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» δ) Τον Ν. 1069/1980

3) Δεν γίνονται δεκτές προσφορές και απορρίπτονται προσφορές για μέρος μόνον των ζητούμενων ποσοτήτων και ειδών.

4) Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην έδρα της ΔΕΥΑ Θήρας στα Φηρά Θήρας, Τ.Κ. 84700 στις 26/11/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00. Οι προσφορές θα κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή θα αποσταλούν με οποιονδήποτε τρόπο στην ως άνω διεύθυνση όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι και την προηγούμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι την 25/11/2015 και ώρα 15:00.

5) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν Έλληνες ή αλλοδαπό φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του Ε.Ο.Χ. ή σε άλλες χώρες και θεμελιώνουν το σχετικό δικαίωμα.

6) Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος και για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί του συνολικού προϋπολογισμού της προμήθειας, ήτοι για το ποσό των 14.000 €.

7) Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

8) Ο χρόνος παράδοσης και παραλαβής της Μονάδας θα πραγματοποιηθεί μέσα σε διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών.

9) Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

10) Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Κατ’ εξαίρεση, τα εργοστασιακά τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) μπορεί να είναι στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.

11) Τόπος παράδοσης της Μονάδας είναι το νησί της Θήρας. Η Μονάδα θα εγκατασταθεί σε κατάλληλα επιλεγμένο για τον σκοπό αυτό χώρο (ιδιοκτησίας της ΔΕΥΑΘ) στην περιοχή της Οίας νήσου Θήρας.

12) Η παραλαβή του τεύχους της διακήρυξης σε έντυπη μορφή θα γίνεται με καταβολή αντιτίμου είκοσι (20) ευρώ από τα γραφεία της ΔΕΥΑ Θήρας με ταχυδρομική Δ/νση: Φηρά Θήρας, Τ.Κ. 84700, Νήσος Θήρας. Αρμόδιος υπάλληλος ο κύριος Ρούσσος Κωνσταντίνος, τηλέφωνο: 22860-25393/4 και Fax: 22860-25898 τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά την δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού. Η προκήρυξη του διαγωνισμού απεστάλη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε.) στις 29/09/2015.

13) Η προμήθεια θα κατακυρωθεί σε συμμετέχοντα, η προσφορά του οποίου κριθεί τεχνικά αποδεκτή και έχει τη συμφερότερη προσφορά.

14) Η προμήθεια χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος “GR02 – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ” στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου Περιόδου 2009-2014.

 

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
[adrotate banner=”24″]

 


Ακολουθήστε το atlantea.news στο Google News και ενημερωθείτε για όλες τις ειδήσεις και τα άρθρα που δημοσιεύονται.

Διαβάστε επίσης

Σαντορίνη