Ο Δήμαρχος Θήρας, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την “προμήθεια κουφωμάτων κτιρίων του Δήμου Θήρας” με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά ομάδα κτιρίων:

– ΟΜΑΔΑ Α: Δημοτικό Σχολείο Ακρωτηρίου, Νηπιαγωγεία Έξω Γωνιάς και Πύργου
– ΟΜΑΔΑ Β: Δημοτικά Σχολεία Μεσαριάς, Καμαρίου και Καρτεράδου
– ΟΜΑΔΑ Γ: Πολιτιστικό Κέντρο Καρτεράδου

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 72.308,74 € με ΦΠΑ 24% και αναλύεται ως εξής: Καθαρή Αξία: 58.313,50 €, ΦΠΑ: 13.995,24 € και Τελική Αξία 72.308,74 €. Θα βαρύνει τις πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2017 του Δήμου Θήρας με το ποσό των 12.305,14 € στον Κ.Α.Ε.: 30.6261.001 και με το ποσό των 60.003,60 € στον ΚΑΕ 30.6261.004.

Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Θήρας για τον Κ.Α.Ε. 30.6261.001 και από ΚΑΠ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων (πρώην ΣΑΤΑ) για τον Κ.Α.Ε. 30.6261.004.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.


Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, Φηρά Θήρας, Τ.Κ. 84700 τηλ: 2286360187, την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017, και ώρα παραλαβής προσφορών 09:00 π.μ. με ώρα λήξης 09:30 π.μ, ενώπιον των αρμοδίων γνωμοδοτικών οργάνων (επιτροπή διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Θήρας, στο τηλέφωνο 2286360187, αρμόδιος υπάλληλος Ευάγγελος Βαμβακούσης. Πληροφορίες και εδώ.

Print Friendly, PDF & Email