Διαγωνισμός για την ασφάλιση οχημάτων Δήμου Θήρας

dimos_thirasΟ Δήμαρχος Θήρας, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την υπηρεσία «Ασφάλιση αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Θήρας» προϋπολογισμού #48.924,00# Ευρώ.

Η εργασία αφορά ασφαλιστικές καλύψεις των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Θήρας για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, που έχει οριστεί με την 3/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θήρας, την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015, με ώρα έναρξης 10:00π.μ. και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών την 10:30 π.μ. Οι προσφορές μπορούν επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικώς με συστημένο αλλά και με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier), με απαραίτητη την προϋπόθεση ότι θα περιέλθουν στο πρωτόκολλο του Δήμο με ευθύνη του αποστολέα μέχρι την προηγούμενη ημέρα από τη διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού.  Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε #978,48#€ ήτοι σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας της εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες και για τη λήψη των τευχών του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2286360108 (Μπελλώνιας Λουκάς Μηχανολόγος Μηχανικός), 2286025847 και 2286360153  (Διεύθυνση Περιβάλλοντος).

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
[adrotate banner=”24″]

Print Friendly, PDF & Email