Ο Δήμος Θήρας ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας Τεχνικού Ασφαλείας Δήμου Θήρας για τα έτη 2017, 2018 και 2019, ενδεικτικού προϋπολογισμού 9.329,76€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ το οποίο κατανέμεται στα οικονομικά έτη ως κάτωθι:

Οικονομικό έτος 2017 συνολικό ποσό ύψους 2.332,44€, οικονομικό έτος 2018 συνολικό ποσό 4.664,88€ και οικονομικό έτος 2019 συνολικό ποσό 2.332,44€. Με την 100/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θήρας εγκρίθηκε η δαπάνη και δεσμεύτηκε η πίστωση στον ΚΑΕ 00.6117.013 (Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 289/2017).

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης μόνο βάσει τιμής.

Διαφήμιση


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν την οικονομικοτεχνική τους προσφορά (οικονομική προσφορά, τεχνική προσφορά, πιστοποιητικό επιμελητηρίου), σύμφωνα με την υπ’ αρ.5/2017 τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Θήρας, με υπογραφή και σφραγίδα του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, έως και την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017, και ώρα 13:00 με φυσικό ή ηλεκτρονικό τρόπο (e-mail), καθώς επίσης και προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα,

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα.

Τα προσόντα του τεχνικού ασφάλειας σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 11 του Ν.3850/2010 είναι τα ακόλουθα:

α) πτυχίο πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.),

β) πτυχίο πανεπιστημιακής σχολής εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όταν αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία,

γ) πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή πτυχίο των πρώην σχολών υπομηχανικών και των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.),

δ) απολυτήριο τεχνικού λυκείου ή μέσης τεχνικής σχολής ή άλλης αναγνωρισμένης τεχνικής επαγγελματικής σχολής του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη.

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει κατόπιν αποφάσεως του Δημάρχου περί απευθείας αναθέσεως και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Διαφήμιση
Print Friendly, PDF & Email