Ο Δήμος Θήρας ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσίας: “Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στη νήσο Θήρα και Θηρασία για το έτος 2017” συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.060 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν την οικονομικοτεχνική τους προσφορά με υπογραφή και σφραγίδα, έως και την Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017, και ώρα 11:00 π.μ. με φυσικό ή ηλεκτρονικό τρόπο (e-mail), όπως επίσης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την Υπεύθυνη Δήλωση που επισυνάπτεται για αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία,
β. Φορολογική ενημερότητα,
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα,
δ. Άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η οποία έχει εκδοθεί στο όνομα γιατρού, γεωπόνου, φαρμακοποιού, χημικού, χημικού μηχανικού, επόπτη δημόσιας υγείας, τεχνολόγου γεωπόνου φυτικής παραγωγής ή τεχνολόγου γεωπόνου θερμοκηπιακών καλλιεργειών.
ε. Αν ο συμμετέχων δεν κατέχει τα παραπάνω προσόντα θα πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνει τον υπεύθυνο επιστήμονα εφοδιασμένο με την σχετική άδεια και θα έχει την ευθύνη της πιστής εφαρμογής και συντονισμού του έργου.
στ. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι: έχει λάβει γνώση των ιδιαιτεροτήτων των περιοχών στις οποίες θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών καθώς και την δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές, και διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό – π.χ. ψεκαστικό σύστημα πίεσης – προσωπικό, για τις εργασίες αυτές ώστε να είναι δυνατή η άμεση έναρξη των εφαρμογών. Έλαβε πλήρη γνώση των εγγράφων της σύμβασης (μελέτη, πρόσκληση) και αποδέχεται να εκτελέσει την υπηρεσία σύμφωνα με τα όσα ορίζονται σε αυτά.


Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (δηλαδή τη χαμηλότερη) στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού των προσφερόμενων υπηρεσιών και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στη μελέτη προσκομίζοντας και τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει κατόπιν αποφάσεως του Δημάρχου περί απευθείας αναθέσεως και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν εδώ.

Print Friendly, PDF & Email