Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θήρας προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης καθαριστή/στριας για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το υπόλοιπο διδακτικό έτος 2016-2017 και από 01/09/2017 έως 30/06/2018 της Σχολικής Μονάδας Γυμνασίου Μεσαριάς Θήρας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις αυτές θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στα γραφεία της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Θήρας στα Φηρά (άνωθεν των ΕΛΤΑ), από τις 22/06/2017 έως και 12/07/2017, στον υπεύθυνο γραμματειακής υποστήριξης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Γενικά προσόντα

  1. Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επελέγησαν.
  2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό υγείας (από δημόσιο νοσοκομείο ή κέντρο υγείας) .
  3. Εντοπιότητα


Δικαιολογητικά συμμετοχής:

  1. Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου.
  2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου με άδεια παραμονής.
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου για υποψήφιους που έχουν ανήλικα τέκνα.
  4. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο αιτών δεν έχει συνάψει σύμβαση με άλλο σχολείο.
  5. Φωτοτυπία πρόσφατης βεβαίωσης ανεργίας του ΟΑΕΔ (ανανεωμένη κάρτα ανεργίας).
  6. Φωτοαντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης & Εκκαθαριστικού Σημειώματος Δ.Ο.Υ.

Το ωράριο εργασίας για το Γυμνάσιο Μεσαριάς Θήρας θα αρχίζει από τις 13:00 το μεσημέρι έως τον καθαρισμό των αιθουσών του σχολικού συγκροτήματος.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2286027053. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από τους Κυριάκο Μαυρομμάτη, Ειρήνη Βλαβιανού, Όλγα Γραβάνη.

Print Friendly, PDF & Email