Για την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου, ώρα 13:00, έχει προγραμματιστεί η επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με τηλεδιάσκεψη από Σύρο και Ρόδο. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1. Έγκριση όρων δημοπράτησης για το έργο: “Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Σύρου
(χρήση 2017)”.
2. Έγκριση όρων δημοπράτησης για το έργο: “Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Μυκόνου
(χρήση 2017)”.
3. Έγκριση όρων δημοπράτησης για το έργο: “Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Πάρου
(2017)”.
4. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: “Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Τήνου (2017)”.
5. Έγκριση όρων δημοπράτησης για το έργο: “Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Κέας (2017)”.
6. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: “Καθαρισμός τάφρων επαρχιακού οδικού
δικτύου ν. Νάξου (2017)”.
7. Έγκριση όρων δημοπράτησης για το έργο: “Βελτίωση-αποκατάσταση φθορών
ασφαλτοτάπητα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο ν. Νάξου (2017)”.
8. Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου)
συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο: “Συντήρηση-καθαρισμός τάφρων
επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Σύρου (2017)”.
9. Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου)
διαγωνισμού για το έργο: “Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Σίφνου (χρήση 2017)”.
10. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης οριστικού αναδόχου)
διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου του έργου: “Συντήρηση οδικού
δικτύου ν. Κύθνου (χρήση 2017)”.


11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: “Έργα καθαρισμού τάφρων και τεχνικών
στο οδικό ∆ίκτυο της Ν. Άνδρου”.
12. Έγκριση αύξησης πίστωσης λόγω αλλαγής ΦΠΑ για το έργο: “Συντήρηση οδικού
δικτύου ν. Σίφνου (2014)”.
13. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για πληρωμή τιμολογίων εφημερίδων για τη δημοπρασία
του έργου: “Τοιχεία επαρχιακής οδού Απολλωνίας-Αρτεμώνα και επένδυση τάφρου
Βορεινής”.
14. Έγκριση του 2ου πρακτικού δημοπρασίας-στάδιο κατακύρωσης της σύμβασης του
προσωρινού Αναδόχου του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: “Συντήρηση Εθνικής
οδού Ρόδου – Λίνδου και ανατολικές ακτές-αεροδρόμιο”.
15. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο κατακύρωσης της σύμβασης του
προσωρινού Αναδόχου) του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: “Συντήρηση
Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου Τήλου”.
16. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “Αποπεράτωση μονάδας σφαγείων Ν. Κάσου”.
17. Έγκριση πίστωσης για τη διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού για την “Κάλυψη
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών ΡΟΜΑ σε σχολεία της πόλης Ρόδου σχολ. περιόδου
2017-2018”.
18. Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την “Κάλυψη δρομολογίων
μεταφοράς μαθητών ΡΟΜΑ σε σχολεία της πόλης Ρόδου σχολ. περιόδου 2017-2018”.
19. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνισμού για
την υλοποίηση του έργου προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος παραγωγής
πόσιμου νερού για το ∆ήμο Λειψών.
20. Έγκριση των όρων δημοπράτησης καθώς και των Μελών των Επιτροπών του
διαγωνισμού για την “ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΡΟΥ – ΑΝ∆ΡΟΥ – ΘΗΡΑΣ – ΚΕΑΣ / ΚΥΘΝΟΥ –
ΜΗΛΟΥ – ΜΥΚΟΝΟΥ – ΝΑΞΟΥ – ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝΟΥ”.
21. Έγκριση Τροποποίησης της Σύμβασης της Καθαριότητας για το έτος 2016-2017, συνολικού προϋπολογισμού 153.489,49€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ως προς τον χρόνο διάρκειας της σύμβασης, ΠΕ Κυκλάδων.
22. Έγκριση 1ου πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμού:
“Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων Π.Ε Κυκλάδων”.
23. Έγκριση 1ου πρακτικού αξιολόγησης – Ενιαίο στάδιο αποσφράγισης: ∆ικαιολογητικών
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά και Οικονομικών Προσφορών της επιτροπής διενέργειας
διαγωνισμού για: “Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών-τροφίμων για το
Κοινωνικό Παντοπωλείο ΠΕ ΣΥΡΟΥ”.
24. Έγκριση 2ου πρακτικού αξιολόγησης – Αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών της
επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για: “Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και
Βασικής Υλικής Συνδρομής, ∆ιοικητικές ∆απάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων
2015-2016 – Υποέργο 3: Είδη τροφίμων”.


25. Έγκριση και δέσμευση ποσών για δαπάνες έτους 2017 Περιφερειακής Ενότητας
∆ωδεκανήσου.
26. Έγκριση και δέσμευση ποσών για δαπάνες έτους 2017 Περιφερειακής Ενότητας
Κυκλάδων.
27. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρεώσεων έργων Περιφερειακής Ενότητας
∆ωδεκανήσου.
28. Έγκριση αναθέσεων διαφόρων δαπανών-διάθεσης πιστώσεων Περιφερειακής
Ενότητας ∆ωδεκανήσου.
29. Έγκριση αναθέσεων διαφόρων δαπανών-διάθεσης πιστώσεων Περιφερειακής
Ενότητας Κυκλάδων.
30. Έγκριση αναθέσεων ∆απανών-∆ράσεων Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
31. Έγκριση έναρξης διαπραγμάτευσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
σε Εκθέσεις Τουριστικής Προβολής για το Έτος 2018.
32. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού
για την “Κατασκευή περιπτέρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την έκθεση World
Travel Market του Λονδίνου 2017”.
33. Έγκριση αναθέσεων ∆απανών – ∆ράσεων της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
34. Προφορική μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση
του Κοινωνικού Παντοπωλείου και της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας
Κυκλάδων.
35. Έγκριση της συμπλήρωσης του Μητρώου εργοληπτών (εταιριών – φυσικών
προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις,
πυρκαγιές ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή φυσική καταστροφή, στην περιοχή
ευθύνης της Π.Ε Κυκλάδων και της Π.Ε ∆ωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για
το χρονικό διάστημα έως 31/12/2018.
36. Έγκριση και δέσμευση ποσού για την κάλυψη αναγκών σίτισης προσφύγων στην Π.Ε.
Σύρου την 13/9/2017 και ανάθεση προμήθειας.


37. Έγκριση και δέσμευση ποσού για την κάλυψη αναγκών σίτισης προσφύγων στην Π.Ε.
Σύρου στις 17-18/9/2017 και ανάθεση προμήθειας.
38. Έγκριση αναθέσεων ∆απανών – ∆ράσεων Τμήματος Προβολής και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
39. Έγκριση αναθέσεων ∆απανών – ∆ράσεων του τμήματος ∆ια Βίου Μάθησης, Υποστήριξης της Εκπαίδευσης και Απασχόλησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
40. Έγκριση αναθέσεων ∆απανών – ∆ράσεων του τμήματος Αθλητισμού – Πολιτισμού της
Περιφερειακής Ενότητας ∆ωδεκανήσου.
41. Έγκριση αναθέσεων ∆απανών – ∆ράσεων του τμήματος Αθλητισμού – Πολιτισμού της
Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
42. ∆ικαστικές υποθέσεις.
43. Έγκριση ανάθεσης παροχής νομικών υπηρεσιών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου από
τον ∆ικηγόρο Αθηνών Τρύφωνα Κόλλια του Αργυρίου (Υπόθεση ΜΠΕ των Αιολικών
Πάρκων, Αρ.πρωτ.οικ. 177360/18-12-2014 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
με Α∆Α: Β∆Λ20-ΝΦ∆).
44. Έγκριση ανάθεσης για την νομική κάλυψη του τεχνικού υπαλλήλου της ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, κ. Γιολδάση Κωνσταντίνο.
45. Ορθές Επαναλήψεις – Τροποποιήσεις – Ανακλήσεις, αποφάσεων Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
46. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ. Περιφερειάρχη.
47. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.
48. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων.

Print Friendly, PDF & Email