Σε απάντηση Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Συρμαλένιος Νικόλαος, Μανιός Νικόλαος και Συρίγος Αντώνιος, με θέμα “Τραμπούκικη επίθεση στον προϊστάμενο της Πολεοδομίας Σαντορίνης”, το Υπουργείο Εσωτερικών απάντησε ως εξής σε σχέση με την υποστελέχωση της Πολεοδομίας Σαντορίνης.

“Δεδομένων των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στις προσλήψεις και ειδικότερα της εφαρμογής του λόγου προσλήψεων προς αποχωρήσεις στο Δημόσιο, όπως ισχύει κατ’ έτος (1/5 για το έτος 2016, 1/4 για το έτος 2017, 1/3 για το έτος 2018), η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ, με την υπ’ αριθμ. 4/2016 εγκύκλιό της, ζήτησε από τους φορείς να υποβάλουν τα αιτήματά τους για την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ/ΤΕ, δίνοντας προτεραιότητα σε κλάδους και ειδικότητες τομέων και υπηρεσιών που χρήζουν άμεσης ενίσχυσης σε προσωπικό.

Από τις ζητηθείσες θέσεις, η ανωτέρω αναφερόμενη υπηρεσία, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 41000/19-12-2016 έγγραφό της, προώθησε στα αρμόδια Υπουργεία προς έγκριση συνολικά εξακόσιες πενήντα έξι (656) θέσεις, συμπεριλαμβανομένων και πέντε (5) θέσεων στο Δήμο Θήρας και συγκεκριμένα μίας (1) θέσης ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, μίας (1) θέσης ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, δύο (2) θέσεων ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών και μιας (1) θέσης ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού.

Μέχρι σήμερα, έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, κατά
προτεραιότητα εκατόν δεκαέξι (116) θέσεις σε μικρούς νησιωτικούς Δήμους και νησιωτικές Περιφέρειες, μεταξύ των οποίων και τρεις (3) θέσεις για τον Δήμο Θήρας και συγκεκριμένα μία (1) θέση ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, μία (1) θέσης ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών και μία (1) θέση ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 21102/23-06-2017 έγγραφο, εστάλησαν στο ΑΣΕΠ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την προκήρυξη των εν λόγω εγκεκριμένων θέσεων και αναμένεται η έκδοσή της.

Διαφήμιση

Πέραν των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι οι ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα αυτών εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας του ν. 4440/2016. Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους -ως φορέων υποδοχής- στο σύστημα αυτό είναι η κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, και η καταχώρισή τους στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα.

Προς τούτο, με την υπ’ αριθμ. 3/2018 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών δόθηκαν οδηγίες στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της χώρας, για τη συμπλήρωση των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, για το σύνολο των οργανικών τους θέσεων.

Στην ανωτέρω εγκύκλιο, επισημάνθηκε στους ΟΤΑ ότι είναι αναγκαίο να προβούν το συντομότερο δυνατόν στις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να ενταχθούν, στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας και να αντλήσουν, μέσω του συστήματος αυτού, τους καταλληλότερους υποψηφίους, για την κάλυψη των κενών θέσεών τους.”

Διαφήμιση
Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here