Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας ανακοινώνει την προμήθεια προβολέων για την αντικατάσταση των υπαρχόντων στις λιμενικές ζώνες ευθύνης του.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να υποβάλουν έγγραφη προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο μέσω του πρωτοκόλλου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, με την ένδειξη “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 40 ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ” με τεχνικά χαρακτηριστικά: LED, 200 watt 22.000 lm και άνω, στεγανούς ΙΡ 65 και με εγγύηση λειτουργίας 2 χρόνια.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δ.Λ.Τ. Θήρας.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών ληγει στις 11/8/2017, ώρα 14:00.

Print Friendly, PDF & Email