Ο Δήμος Θήρας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΚΟΝΤΟΧΩΡΙ”, με προϋπολογισμό 20.766,06 € (με ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017, ώρα 10:00, στα γραφεία των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θήρας, στα Φηρά. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, στην Α1 τάξη και άνω στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ καθώς και οι εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη δίνονται στο τηλ. 2286360167, fax 2286022814, αρμόδιος υπάλληλος κ. Βλάχου Σπύρα στο Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θήρας.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Print Friendly, PDF & Email