Ο Δήμος Θήρας έχει προκηρύξει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “Κατασκευή και βελτίωση δημοτικού φωτισμού στη Θήρα”, με προϋπολογισμό 107.105,74 ευρώ (με ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 29 Ιουνίου, ώρα 10:00, στα γραφεία των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Θήρας. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 και  95 παρ.2. ν. 4412/2016 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης,  του άρθρου 95, παρ. 2α του Νόμου 4412/2016.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, στην Α1 τάξη και άνω στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & Η/Μ καθώς και εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα.

</br>Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής προς τον Δήμο Θήρας, η οποία ορίζεται στο ποσό των 1.730,00 ευρώ και έχει ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και τριάντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη δίνονται στο τηλέφωνο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θήρας 2286360167, αρμόδια υπάλληλος κα Σπύρα Βλάχου. Προσφέρεται επίσης ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα www.thira.gov.gr.

Print Friendly, PDF & Email