Δήμος Θήρας: Διαγωνισμός για προμήθεια κάδων απορριμμάτων

Ο Δήμαρχος Θήρας έχει προκηρύξει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας κάδων απορριμμάτων, προϋπολογισμού 157.232,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Θήρας.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες:

– ΟΜΑΔΑ Α: “Πλαστικοί Κάδοι Απορριμμάτων 1.100 και 240 λίτρων”, εκτιμώμενης αξίας 72.200,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 17.328,00 €

– ΟΜΑΔΑ Β: “Μεταλλικοί Κάδοι Απορριμμάτων 1.100 λίτρων”, εκτιμώμενης αξίας 38.400,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 9.216,00 €

– ΟΜΑΔΑ Γ: “Επιδαπέδιους Κάδους Απορριμμάτων 70 λίτρων”, εκτιμώμενης αξίας 16.200,00 € πλέον ΦΠΑ 3.888,00 €

Προσφορές υποβάλλονται για όποια ομάδα επιθυμεί ο οικονομικός φορέας, δηλαδή Α, Β ή Γ ή δύο εξ αυτών ή όλες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Χρόνος παράδοσης υλικών: Σαρανταπέντε (45) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας κάδων απορριμμάτων. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% της αξίας της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι 2.536 ευρώ (δύο χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα έξι ευρώ).

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες ομάδες της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, της/των προσφερόμενης/ων ομάδας/ομάδων (άρθρο 72 παρ. 1α ν. 4412/2016), και συγκεκριμένα:

Α/Α

ΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αριθμητικώς

Ολογράφως

1.

ΟΜΑΔΑ Α: “Πλαστικοί Κάδοι Απορριμμάτων 1.100 και 240 λίτρων”

72.200,00 €

1.444,00 €

Χίλια τετρακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ

2.

ΟΜΑΔΑ Β: “Μεταλλικοί Κάδοι Απορριμμάτων 1.100 λίτρων”

38.400,00 €

768,00 €

Επτακόσια εξήντα οκτώ ευρώ

3.

ΟΜΑΔΑ Γ: “Επιδαπέδιους Κάδους Απορριμμάτων 70 λίτρων”

16.200,00 €

324,00 €

Τριακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα.

Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός με α/α Συστήματος “62128”  θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η ημερομηνία έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η Τρίτη 31 Ιουλίου2018 και η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η Πέμπτη 23 Αυγούστου 2018 και η ώρα λήξης 17:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού την τέταρτη (4η) εργάσιμη ημέρα και ώρα 10:00.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ. Κωδικός CPV: 34928480-6 | Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL422.

 

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here