Σαντορίνη: Διαγωνισμός για στειρώσεις και θεραπείες αδέσποτων σκύλων

Ο Δήμαρχος Θήρας, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για τις “Κτηνιατρικές υπηρεσίες που αφορούν στειρώσεις, θεραπείες και αποπαρασιτώσεις αδέσποτων σκύλων σύμφωνα με το Ν.4325/2014 και υπηρεσίες αντιμετώπισης προβλημάτων υγείας ιπποειδών τρίτης ηλικίας για το έτος 2019” με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού (CPV:85200000-1).

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 34.100€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2019 του Δήμου Θήρας στον Κ.Α.Ε. 35.6279.009. Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου Θήρας.

Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής το ύψος της οποίας ορίζεται σε 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, ήτοι πεντακόσια πενήντα ευρώ (550,00 €).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Περιβάλλοντος του Δήμου Θήρας στα Φηρά, την Τρίτη 21 Μαΐου 2019, ώρα 09:00 (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν εδώ, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο Γραφείο Πρασίνου και στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, στα τηλέφωνα 2286025847 και 2286360191/187 (αρμόδιοι υπάλληλοι Ευαγγελία Κωνσταντοπούλου και Ζαμπέλα Φύτρου).

 

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here