Δήμος Θήρας: Διαγωνισμός για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου

Ο Δήμος Θήρας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Θήρας με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά τμήμα στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού του κάθε τμήματος.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 257.720,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 13/06/2017.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 5/7/2017 και ώρα: 17:00.


Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 4η εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών και ώρα 10:00, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, θα είναι 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης και υλοποιείται με εγγυητική επιστολή τραπέζης ή με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων.

Για  περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών Δήμου Θήρας, Διεύθυνση Φηρά Θήρας, Τ.Κ. 84700 στο τηλέφωνο 2286360187, αρμόδιος  υπάλληλος Ευάγγελος Βαμβακούσης και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Θήρας.

Print Friendly, PDF & Email