Ο Δήμος Θήρας προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: “Βελτίωση εγκαταστάσεων σχολικών μονάδων Δήμου Θήρας”, με προϋπολογισμό 327.419,36 € + ΦΠΑ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 30.7331.102 για τα έτη 2019-2020.

Η υποβολή των προσφορών γίνεται διαδικτυακά, μέσω του www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 10:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019,  ώρα 10:00.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα στον ειδικό χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Θήρας www.thira.gov.gr. Γενικές πληροφορίες δίνονται από την κα Βασιλική Παπαδοπούλου τηλ. 2286360167, fax: 2286028886, e-mail: ty@thira.gov.gr.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here