Ο Δήμος Θήρας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “Επισκευή-Συντήρηση σχολείων Θηρασιάς”, με προϋπολογισμό 62.000,00 € (με ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017, ώρα 10:00, στα γραφεία των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Θήρας. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, στην Α1 τάξη και άνω στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ καθώς και οι εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη δίνονται στο τηλ. 2286360167, αρμόδιος υπάλληλος κα Σπύρα Βλάχου, στο Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θήρας. Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη και εδώ.

Διαφήμιση
Print Friendly, PDF & Email