Ο Δήμαρχος Θήρας, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την “Παροχή Υπηρεσίας χωματουργικών εργασιών με μηχάνημα έργου για τη διάστρωση χώρου διάθεσης απορριμμάτων Δήμου Θήρας, για χρονικό διάστημα εννέα μηνών από την υπογραφή της σύμβασης”, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 74.214€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 4 Ιουλίου 2017, με ώρα παραλαβής προσφορών 09:00 και ώρα λήξης 09:30, στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας στα Φηρά, τηλ: 2286025847, ενώπιον των αρμοδίων γνωμοδοτικών οργάνων (επιτροπή διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων).


Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Θήρας, στο τηλέφωνο 2286025847 (αρμόδιος υπάλληλος Κωνσταντίνος Δαρζέντας), καθώς και εδώ.

Print Friendly, PDF & Email