Ο Δήμος Θήρας έχει προκηρύξει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “Αποπεράτωση βρεφονηπιακού σταθμού Εμπορείου” με προϋπολογισμό 2.065.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) και αναλύεται στις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 1.305.054,09 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά) και β) κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικά, με προϋπολογισμό 335.088,46 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 20/7/2017, ώρα 10:00 στα γραφεία των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Θήρας στα Φηρά. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 και  95 παρ.2. ν.  4412/2016  και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης,  του άρθρου 95, παρ. 2α του Νόμου 4412/2016.


Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίνονται από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θήρας στο τηλ. 2286360167, κα Βλάχου Σπυριδούλα. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι επίσης διαθέσιμα ηλεκτρονικά εδώ.

Print Friendly, PDF & Email